Hoppa till innehåll

Radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men som kan orsaka lungcancer. Det omöjligt att veta om ett hus har höga halter av radon utan att utföra en radonmätning. Det är lätt att mäta radonhalten och saneringsåtgärder kan alltid få ner radonhalten under riktvärdet.

Radon är en naturligt förekommande gas som kan vara hälsofarlig. Radongashalten i luft anges i enheten Bequerel per kubikmeter. I Strålskyddsförordningen anges att bostäder ska ha en halt radon på under 200 Bequerel per kubikmeter som årsmedelvärde.

Att under lång tid vistas i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken av att drabbas av lungcancer. Radon finns överallt i naturen och förekommer naturligt i mark, luft och i vatten, men det avges även från byggnadsmaterial, främst från så kallad blåbetong.

Markradon

Markradon förekommer och har uppmätts inom vissa områden i kommunen. Undersökningar av markradon görs numera i samband med upprättande av detaljplaner.

Att mäta radon

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den vanligaste mätmetoden är spårfilm. Om du själv ska beställa en radonmätning kan du göra på följande sätt:

  1. Beställ radonmätarna (mätdosor) direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium. De ackrediterade mätlaboratorierna hittar du på Swedacs hemsida.
  2. Dosorna levereras med posten och du placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum.
  3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  4. Efter några veckor får du mätresultaten.

Radonbidrag

Från och med 2018 går det att söka radonbidrag för att sänka radonnivåerna i bostadshus om nivåerna överstiger 200 Bequerel per kubikmeter. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag för radonsanering handläggs av Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 14:24