Hoppa till innehåll

Om djur och jakt

Kommunen och miljöenheten får många frågor från kommunmedborgarna om djur, både tama och vilda djur. I de flesta fall har kommunen inte något ansvar enligt gällande lagstiftning.

När och vem som ska kontaktas

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att ta hand om vilda djur m.m. inom sin egen fastighet, vilket också gäller för kommunen i egenskap av fastighetsägare (ägare/förvaltare av kommunala byggnader, gata, park m.m.).

Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten. Äger kommunen marken har kommunen jakträtt. Äger kommunen inte marken har kommunen inte jakträtt och får inte jaga på fastigheten.

Miljöenheten bedömer att den inverkan på välbefinnandet som boende eller fastighetsägare kan uppleva i samband med att fåglar, kaniner, mård, grävling, vildsvin m m orsakar skadegörelse på växtligheten i en villaträdgård eller byggnader inte innebär olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening och ingår därför inte i miljöenhetens ansvarsområden.

Orsakar vilda djur som kommer in på tomten eller i huset avsevärd skada eller kan antas vara farliga för människors säkerhet bör polisen kontaktas. I vissa fall gäller skadedjursförsäkringen som är kopplad till villaförsäkringen.

Skyddsjakt i särskilda fall

Skyddsjakt på uppdrag av kommunens miljöenhet innebär jakt för att förhindra att vilda djur medför olägenhet för människors hälsa. I Miljöbalken definieras begreppet olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Skyddsjakt i kommunens regi sker endast på mark som kommunen äger och där kommunen har jakträtt efter initiativ av miljöenheten. Skyddsjakt kan även innebära att avliva kaniner som drabbats av kaninpest för att minska djurens lidande.

Egna åtgärder

Det finns några olika exempel på lösningar för att hålla ute vilt från fastigheten:

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 10:32