Hoppa till innehåll

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Självservice

Vad är olovligt byggande?

Det strider mot plan- och bygglagen att utan beviljat lov bygga något, ändra marken eller riva något. Även om du har fått bygglov får du inte börja bygga utan startbesked eller börja använda en byggnad utan att ha fått slutbesked. Det är även olovligt att inte följa ett beviljat lov eller att förvanska en bevarandevärd byggnad.

Att anmäla olovligt byggande

Det är kommunen som tar ställning till hur din anmälan ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov. Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov så genomförs en vanlig bygglovsprövning.

Om du som anmälare vill vara anonym så kan du använda vår anonyma självservice. Tänk på att vi inte kommer att kunna fråga om kompletterande uppgifter och inte heller återkoppla till dig om vad som händer i ärendet. Detta innebär att du inte får reda på när beslut fattas och därför heller inte kan överklaga beslutet.

Vad händer med din anmälan?

Sanktionsavgifter och föreläggande

Har fastighetsägaren byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra en byggsanktionsavgift. Man kan även få en byggsanktionsavgift om lovet beviljas i efterhand. Det utfärdas inte någon byggsanktionsavgift om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften kommer att tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.

Om bygglov inte kan beviljas i efterhand och om du väljer att inte vidta rättelse självmant kan kommunen ge dig ett föreläggande och exempelvis tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med ett vite.

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
1 oktober, 2018