Hoppa till innehåll

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked. Byggnader och tomter ska också underhållas och hållas i vårdat skick och får inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.

Vad är olovligt byggande?

Det strider mot plan- och bygglagen att utan beviljat lov bygga något, ändra marken eller riva något. Även om du har fått bygglov får du inte börja bygga utan startbesked eller börja använda en byggnad utan att ha fått slutbesked. Det är även olovligt att inte följa ett beviljat lov eller att förvanska en bevarandevärd byggnad.

Vad menas med ovårdade tomter?

En tomt får inte vara en betydande olägenhet och en byggnad får inte ha ett eftersatt underhåll. Vad detta betyder är att byggnader och tomter inte får vara så pass förfallna eller nedskräpade att de leder till stora besvär för omgivningen, samhället eller trafiken. En byggnad som är nära på att rasa eller en tomt som drar till sig ohyra, kan vara en fråga för byggnadsnämnden att undersöka.

Att anmäla olovligt byggande eller ovårdade tomter

Du kan göra en anmälan per telefon, per brev eller e-post. Tänk på att en skriftlig anmälan ofta kan vara mer tydlig och specifik.
Alla handlingar som kommer in blir allmänna. Viktig information som uppges vid ett telefonsamtal diarieförs också.
Om du vill anmäla något som är olovligt och du vill vara anonym så måste du ringa in till kommunen eller skicka in anmälan med posten. Tänk på att vi inte kommer att kunna fråga om kompletterande uppgifter och inte heller återkoppla till dig om vad som händer i ärendet. Detta innebär att du inte får reda på när beslut fattas och därför kan du heller inte överklaga beslutet.

För att kunna utreda omständigheterna behöver kommunen få in en så tydlig anmälan som möjligt.
Vid en anmälan bör man då tänka efter om man behöver ha med följande:

Det är kommunen som tar ställning till hur din anmälan ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov. Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov så genomförs en vanlig bygglovsprövning. Gäller det en ovårdad tomt kan beslut tas om att tomten ska åtgärdas.

Kommunen kan också komma att besluta att ett ärende avskrivs, eller avslutas utan att några särskilda åtgärder krävs, framför allt om det bedöms att det inte har skett en överträdelse.

Vad händer med din anmälan?

Sanktionsavgifter och föreläggande

Har man byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat ett bygge utan startbesked eller börjat använda en byggnad utan slutbesked, kan detta medföra en byggsanktionsavgift. Man kan få en byggsanktionsavgift även om lovet beviljas i efterhand. Det utfärdas inte någon byggsanktionsavgift om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften kommer att tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.

Om bygglov inte kan beviljas i efterhand och om fastighetsägaren väljer att inte vidta rättelse självmant kan kommunen göra ett föreläggande som gör det tvingande att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med ett vite. Liknande föreläggande kan meddelas för att fastighetsägare ska sköta en ovårdad tomt.

Senast uppdaterad:
13 juni 2023 17:50