Hoppa till innehåll

Bygglov - Genomföra

När du väl fått bygglov behöver du ett startbesked för att få börja bygga. Beroende på hur omfattande ditt bygge är krävs det olika handlingar och uppföljning under byggtiden. Nedan finner du information om hur genomförandet går till.

Självservice

Genomförandeprocessen

När du fått bygglov behöver du ett startbesked för att få börja bygga och för att få ta byggnationen i bruk behöver du få ett slutbesked. De steg som kan komma att krävas mellan startbesked och slutbesked skiljer sig åt beroende på omfattningen av ditt bygge. Under genomförandet är kommunens uppgift att se till att byggnationen uppfyller gällande byggnormer.

Beslutet ska vinna laga kraft

När du fått beslut om lov meddelar vi beslutet i Post- och Inrikestidningar. samt skickar ett brev för kännedom till alla rågrannar om att ett lov har beviljats. Inom fyra veckor från när beslutet har publicerats i post- och inrikes tidningar är det möjligt att överklaga lovet. Även om du har fått ett startbesked får du inte påbörja byggnationen förrän dessa fyra veckor har gått.

Efter fyra veckor och beslutet inte har överklagats har det vunnit laga kraft.
Laga kraft innebär att beslutet inte går att överklaga längre.

1. Underlag för startbesked

När du får beslut om lov skickas även information om vilka handlingar du behöver redovisa för att få startbesked. Vilka handlingar som du ska redovisa beror på ditt byggprojekt. De vanligaste underlagen är:

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. Kontrollplan krävs för alla byggnationer.

Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning är en ritning som visar hur huset ska konstrueras med avseende på väggar, tak, bärande konstruktioner, materialval och annat som är av vikt för byggnationen.

VA-ritningar

VA-ritningar är ritningar över vatten och avlopp. Om din åtgärd innefattar nyinstallationer av vatten och avlopp krävs ritningar där vatten och avlopp framgår.

VVS-ritningar

VVS-ritningar är ritningar över värme och/eller sanitet. Om åtgärden innefattar nyinstallation av värme och/eller sanitet krävs ritningar där detta framgår.

2. Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där du tillsammans med en handläggare och din kontrollansvarige går igenom ditt byggprojekt och fastställer kontrollplan och de andra underlagen som efterfrågats.

Boka tid för tekniskt samråd

Under samrådet går man igenom byggnationen. Då diskuteras de saker som är av vikt för just ditt bygge:

 • Arbetets planering och organisation
 • Kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in gås igenom.

Handlingar för startbesked

 • Byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd
 • Utstakning
 • Lägeskontroll
 • Arbetsplatsbesök
 • Behovet av ytterligare handlingar inför fastställande av kontrollplan eller startbesked.
 • Behovet av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

3. Startbesked

Du behöver alltid ett startbesked innan du får börja bygga. Om du börjar bygga innan du fått startbesked kan du få byggsanktionsavgifter som påföljd.

Startbesked för enklare byggnationer

För enklare byggnationer kan du få startbesked utan att först ha haft ett tekniskt samråd med en handläggare. För att få startbesked med bygglovsbeslutet behöver du lämna in en kontrollplan redan när du ansöker om lov eller anmäler en åtgärd.

Lämna in kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

Startbesked för större eller komplicerade byggnationer

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

I startbeskedet fastställs de handlingar som efterfrågats och eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Handläggaren på kommunen sammanställer ett protokoll från det tekniska samrådet och skriver därefter ett startbesked. När du fått startbeskedet och beslutet vunnit laga kraft får du påbörja ditt bygge.

4. Starta och genomför byggnationen

När du fått startbesked får du starta byggnationen. Under byggtiden kan du få råd och stöd gällande din byggnation av oss på kommunen. Om du, under byggnationen, behöver ändra eller förtydliga något så ska du kontakta din handläggare och diskutera detta. Avvikelser från det som getts lov för eller avtalats på det tekniska samrådet kan leda till att slutbesked inte kan ges.

5. Utstakning

Husutstakning

När bygglov har beviljats ska byggnadens läge stakas ut på marken.

Det första du behöver göra innan markarbeten och röjning påbörjas är en grovutstakning. Den framtida byggnadens hörn markeras då med träpinnar. Innan grunden börjar byggas behöver du göra en finutsättning. Finutsättningen görs med spik på profilbrädor. Mellan spiken spänns snören som definierar byggnadens fasad. Det blir som en ram för var byggnaden ska placeras.

Om du behöver hjälp med utstakning så erbjuder kommunen denna tjänst. Kontakta i så fall en mätingenjör på kommunen.

utstakning utan text.jpg

6. Lägeskontroll

Under byggnationen behöver du göra en lägeskontroll. Den ska göras för att kontrollera att byggnadens läge stämmer med de godkända ritningarna i bygglovet. Det är bäst att göra lägeskontrollen redan när grunden är gjuten. Om byggnadens placering eller mått blivit fel är det bra att upptäcka det så tidigt som möjligt. För att få slutbesked krävs att du redovisar lägeskontrollen och att denna stämmer överens med givet lov.

Vellinge kommuns mätningsingenjörer kan hjälpa till att utföra lägeskontrollen.

Stomnät

Är du konsult och ska göra mätningsjobb i kommunen kan du beställa stompunkter av oss.

Vi använder följande referenssystem:

Ref system i plan: SWEREF 99 13 30
Ref system i höjd: RH 2000

Höjdsystem i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 190 kB)

7. Arbetsplatsbesök

Ett arbetsplatsbesök innebär att handläggaren i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Boka tid för arbetsplatsbesök

8. Slutsamråd

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. På slutsamrådet ska du som byggherre, din kontrollansvarige och eventuellt andra som har med bygget att göra, närvara.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked. Slutsamrådet sker oftast på byggplatsen och där handläggaren gör en okulär bedömning om byggnationen har utförts enligt överenskommelse och bestämmelser.

Boka tid för slutsamråd

9. Beslut om slutbesked

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda så kan ett slutbesked utfärdas till dig. När du fått slutbesked får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Om du tar byggnationen i bruk innan du fått slutbesked kan detta leda till att du får en byggsanktionsavgift.

Interimistiskt slutbesked

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Tekniska egenskaper

Byggnadsverk ska uppfylla väsentliga egenskapskrav i fråga om bärförmåga, brandsäkerhet, hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller med mera under en ekonomiskt rimlig livslängd och med normalt underhåll. Totalt är det 9 punkter.

Lagens 9 punkter:

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet.
 2. Säkerhet i händelse av brand.
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
 4. Säkerhet vid användning.
 5. Skydd mot buller.
 6. Energihushållning och värmeisolering.
 7. Lämplighet för det avsedda ändamålet.
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 9. Hushållning med vatten och avfall.
Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
6 maj, 2019