Hoppa till innehåll

Rivningar

För att riva en byggnad inom detaljplan behövs oftast rivningslov. Du behöver inget lov för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov, som till exempel en friggebod.

Självservice

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän du fått beslut om rivningslov och startbesked. Vid omfattande rivningar kan det krävas att du anlitar en certifierad kontrollansvarig.

I område utanför detaljplanelagt område krävs rivningsanmälan vid rivning av huvudbyggnader. Komplementbyggnader som mindre hus till bostadshus får du riva utan rivningsanmälan/rivningslov.

Checklista inför ansökan - Rivningslov

Situationsplan i skala 1:500  där byggnader som ska rivas är tydligt markerade.

Rivningsplan som redovisar:

  • Materialinventering där det framgår ingående material och hur mycket.
  • Uppgifter om farliga avfall, såsom exempelvis asbest eller PCB, som kan uppkomma och var i byggnaden dessa finns.
  • Hur farligt avfall ska sorteras.
  • Hur annat avfall ska sorteras.
  • Hur de olika avfallssorterna kommer att hanteras. Exempelvis genom materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
  • Om särskilda skyddsåtgärder krävs vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter.
  • Redogörelse för rivningsmetoden.
  • Uppgifter om var avfallet ska lämnas.

Skadedjursintyg om det är en uppvärmd byggnad

Anmälan om kontrollansvarig om du inte river själv

Publicerad:
14 september, 2018
Senast uppdaterad:
6 maj, 2019