Hoppa till innehåll

Bygglov - Ansöka

Om du ska bygga eller riva något eller göra vissa ändringar kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra.

Självservice

Guide för bygglovsansökan

I guiden får du svar på många frågor kring bygglov. Den länkar direkt till e-tjänster och dokument som kan behövas inför din ansökan. Mer information hittar du i länkarna på den här sidan.

Process för ansökan om lov och anmälan om åtgärd

För att du ska kunna veta vilka krav som ställs på dig behöver du ta reda på om den åtgärd som du planerar att göra kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Trots att din åtgärd är bygglovsbefriad kan åtgärden ha anmälningsplikt. Under Bygglov - Planera hittar du information om vilka bestämmelser som gäller för just dina åtgärder.bygglov.png

Läs mer på Bygglov - Planera

Vad händer när bygglovet beviljats?

Efter att bygglov beviljats krävs det startbesked innan åtgärden får påbörjas. Lovbeslutet ska även vinna laga kraft vilket tar fyra veckor efter att beslutet har publicerats i post- och inrikes tidningar.
För startbesked krävs alltid en kontrollplan och det kan även behövas konstruktionsritningar, vatten- och avloppsritningar, värmesystemsritningar med mera.
Vad som krävs för startbesked i ditt ärende meddelas du i samband med att du får ditt lov.

Läs mer på Bygglov - Genomföra

1. Samla underlag till ansökan/anmälan

Innan du ansöker om lov eller gör en anmälan behöver du veta vad som gäller för dina åtgärder. Utförlig beskrivning av vad du behöver tänka på när du planerar dina byggplaner finns på:

Bygglov - Planera

2. Skicka in ansökan/anmälan

Det är viktigt att du fyller i ansökan/anmälan fullständigt och bifogar de handlingar som krävs. Om det saknas handlingar för att granska din ansökan/anmälan så kommer vi att behöva begära komplettering. Eftersom handläggningen inte kan starta förrän ansökan/anmälan är komplett påverkar det tiden då du kan få ett beslut. Vilka handlingar som krävs varierar beroende på vilka åtgärder du vill göra. Du kan läsa mer om vad som krävs för just dina åtgärder under respektive åtgärd i sidomenyn på Bygglov - Planera.

Din ansökan/anmälan skickar du in via vår självservicesida Boende, miljö och trafik

Om du vill skicka in via mail går även det bra.
Din ansökan/anmälan skickar du då till vellinge.kommun@vellinge.se.
Om du vill lämna in ansökan/anmälan på papper så går det också. Du skickar då din ansökan till Vellinge Kommun, bygglovenheten, 235 81  Vellinge.

3. Ansökan/anmälan bedöms komplett

När din ansökan/anmälan innehåller alla handlingar som krävs för granskning så skickar vi ett brev till dig om att ärendet är komplett. Det är först då som handläggningstiden startar. Om du uppdaterar din ansökan under handläggningstiden innebär det att handläggaren behöver granska ärendet igen utifrån de nya förutsättningarna och det kan påverka när vi kan fatta beslut.

4. Handläggning

Vid handläggning av ditt ärende, utvärderas om dina planer kan ges lov utifrån gällande lagar och bestämmelser.

  1. Om dina byggplaner uppfyller gällande lagstiftning och planbestämmelser kommer vi att kunna fatta beslut inom 8 veckor för lov och 4 veckor för anmälan om åtgärd.
  2. Om det finns avvikelser från lagar och bestämmelser i ditt ärende eller om det krävs remissutlåtande, kommer vi att meddela detta och du kan då välja att anpassa dina planer till gällande bestämmelser eller att få det prövat i nämnden. Dessa lov hanteras inte lika snabbt och de kan bli överklagade. Då riskera du att starten av ditt bygge drar ut på tiden.

Om din ansökan går att bevilja trots mindre avvikelser, krävs ändå att dina grannar och eventuellt andra myndigheter får möjlighet att yttra sig och motsäga sig dina byggplaner. Nämnden fattar därefter ett beslut som kan överklagas. Detta innebär att handläggningstiden kan bli längre.

5. Beslut om lov

Bygglovsbeslut - Efter granskning och handläggning av ditt ärende kan kommunen fatta beslut. Du kan antingen få lovet beviljat eller få avslag.

Information till grannar - Om du har fått beviljat lov meddelas dina grannar och beslutet publiceras i post- och inrikestidningar.

Beslutet ska vinna laga kraft - Inom fyra veckor efter att beslutet har publicerats kan beslutet om lov överklagas. Under dessa fyra veckorna får åtgärden inte påbörjas, även om man har fått ett startbesked.

Startbesked - Lov kan ges med startbesked eller utan startbesked.
Lov med startbesked kan ges för mindre byggnationer och om kontrollplan lämnats in vid ansökan. När du anmäler en åtgärd behöver du också startbesked för att få påbörja åtgärden.
Vad som gäller för just ditt ärende framgår i ditt beslut.

Senast uppdaterad:
19 januari 2022 09:29