Hoppa till innehåll

Kustprogram

Vellinge kommun har en fantastisk kust. I mötet mellan hav och land finns stora natur-, kultur- och rekreationsvärden som är viktiga för kommunen och dess alla boende och besökare. Samtidigt är kusten påverkad av pågående naturliga förändringar, vilket skapar utmaningar i hur området i framtiden ska skötas och förvaltas.

Ett nytt långsiktigt perspektiv på kustens värden

I Vellinge kommun finns en långvarig tradition av att arbeta med kusten inom olika verksamheter, till exempel har det studerats vad som kommer hända vid ett förändrat klimat och hur stränderna ska hållas rena och fina. Kustprogrammet är ett nytt steg i kommunens arbete med kusten och blickar framåt för att bidra till en gemensam bild över framtida prioriteringar. Den långsiktiga visionen är att Vellinges kustområde är attraktiv och skapar livskvalitet för boende och besökare.

Fokusområden

Kustprogrammet fokuserar på tre viktiga områden som belyser befintliga värden, utmaningar och möjligheter. Fokusområdena är:

En annan fråga som ofta nämns om kusten är risken för översvämningar. Vellinge kommun har en separat handlingsplan för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning. Därför behandlas inte denna fråga i kustprogrammet.

Kunskapsinventering och strategisk inriktning

Kustprogrammet består av en kunskapsinventering och en strategisk inriktning. Kunskapsinventeringen är en tvärsektoriell beskrivning över värden och processer som finns. Informationen kommer ifrån tidigare utredningar och syftar till att skapa en helhetsbild som är viktiga för framtida prioriteringar och åtgärder.

Den strategiska inriktningen består av sju strategier som anger hur Vellinge kommun ska arbeta i framtiden. Strategierna är framtidsinriktade, vilket innebär att de fokuserar på hur kommunen ska arbeta med de naturliga förutsättningarna i ett föränderligt klimat och i relation till förutsättningar. Vellinge kommun ska arbeta för att:

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Publicerad:
19 oktober, 2020