Hoppa till innehåll

Tångvalla skolområde

Nya Tångvallaområdet kommer att bestå av två grundskolor, två förskolor och en sporthall. Området beräknas vara färdigt år 2026. Gamla Tångvallaskolan kommer att rivas i början av 2023 och under byggtiden kommer ersättningslokaler finnas för att skolverksamheten ska fortgå.

Nybyggnad Tångvalla skola, förskola, idrottshall samt konstgräsplan

Planering och projektering av det nya Tångvalla skolområde pågår för fullt. Projektgruppen, som består bland annat av projekteringsledare, installationsledare, inköpare, arkitekter, konstruktörer, specialistkonsulter och installationsentreprenörer utreder, planerar och ritar de bästa lösningarna för byggnaderna och slutkunden. Detta görs tillsammans med representanter från Utbildningsavdelningen samt andra avdelningar inom Vellinge kommun. Det är ett komplext arbete där många faktorer som exempelvis energianvändning, dagsljus, säkerhet, akustik, tillgänglighet, och driftsäkerhet ska tas i beaktande. Projektet förbereder för att söka bygglov under våren 2023.

På plats på Tångvallaskolan har en materialinventering utförts inför rivningen för att säkerställa att inbyggda material tas om hand på rätt sätt. Rivningen planeras att påbörjas under vår/sommar 2023, när ersättningshallen för Tångvallahallen är klar på Skanörs Vångar. Det har även provborrats på plats för att utreda om bergvärme kan nyttjas för uppvärmningen och kylning av byggnaderna på fastigheten.

Ersättningslokaler Tångvallaskolan

Just nu pågår arbete för att färdigställa ersättningslokalerna till Tångvallaskolan. Det är 200 moduler som har monterats ihop och just nu utförs de sista anpassningarnam, bland annat de olika specialsalarna, exempelvis träslöjd, hemkunskap och NO. Skolgården finplaneras, lekutrustning samt växtlighet och träd planteras för att säkerställa en trevlig skolgård för eleverna. Väg- och anläggningsarbeten utförs för att säkerställa en trygg skolväg från Falsterbo till Skanörs Vångar för eleverna. Skolan ska stå klar till skolstarten av vårterminen 2023.

Bygglovet för den tillfälliga idrottshallen som ska byggas intill skolan har vunnit laga kraft och markarbeten har påbörjats. Under slutet av december kommer omklädningsrumsmodulerna på plats som också innehåller kontor för idrottslärarna. Stålkonstruktionen till hallen kommer att resas under januari 2023 och hallen i sin helhet kommer stå klar under våren 2023. Under tiden den tillfälliga idrottshallen byggs kommer den nuvarande Tångvallahallen vara i drift.

Montessoriskolan

Planeringen av nya Montessoriskolan är också i full gång där Vellinge kommun ansvarar för projekteringen tillsammans med en projekteringsgrupp av projekteringsledare, arkitekter, konstruktörer, specialist- och installationskonsulter med flera. Verksamheten har varit delaktiga i projekteringen under hösten för att forma den produkt som efterfrågas av nyttjaren. Liksom Tångvallaskolan utreds och projekteras de bästa lösningarna för projektet. Projektet förbereder för att söka bygglov innan sommarledigheten 2023.

På platsen där nya Montessoriskolan ska stå, där nuvarande Tångvalla förskola finns, har det utförts geoteknisk- och markmiljöundersökning.

Senast uppdaterad:
6 december, 2022