Hoppa till innehåll

Mer information om detaljplaner

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I processen att arbeta fram en detaljplan så utreder kommunen platsens förutsättningar och kommunicerar med de som berörs.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument bestående av en plankarta och en planbeskrivning. Här bestäms bland annat hur hög bebyggelsen får vara, hur mycket av tomten som får bebyggas, var gatorna ska ligga och vem som har ansvaret för skötsel av gatorna.

Bygglov och detaljplan

Detaljplanen sätter ramarna för hur bebyggelsen får se ut och var den får stå. Det som du ansöker om i bygglovet måste hålla sig inom ramarna för de bestämmelser som finns i detaljplanen.

När behöver det göras en ny detaljplan?

Om det ska byggas ny sammanhängande bebyggelse så måste man ofta ta fram en detaljplan. En detaljplan kan även behövas för vissa enskilda byggnader. En detaljplan kan även tas fram för att exempelvis skydda värdefull bebyggelse genom skyddsbestämmelser för byggnader. Kontakta Vellinge kommun om du är osäker på om det du vill bygga kräver detaljplan.

Hur länge gäller en detaljplan?

När en detaljplan har vunnit laga kraft så gäller den tills vidare. Det betyder att den gäller tills det att den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Vem beslutar om detaljplan?

Huvudregeln i Sverige är att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas. Besluten om detaljplaner fattas därför i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken av dessa som beslutar beror på hur omfattande detaljplanen är och vilka frågor som den omfattar.

Vem ansöker om att få göra en detaljplan?

Oftast är det markägare eller en exploatör som ansöker om att få göra en detaljplan, men även kommunen kan ansöka om att få göra en detaljplan.

Hur gör jag om jag vill göra en ny detaljplan?

Den som önskar få en detaljplan upprättad lämnar in en Begäran om planbesked .pdf (PDF-dokument, 162 kB). Att ansöka om planbesked är förknippat med en avgift oavsett om kommunens besked blir positivt eller negativt. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att detaljplanen kommer bli antagen. Att få ett positivt planbesked innebär att kommunen är villig att inleda en planprocess. Avgiften för planbesked är mellan 250 mPBB och 750 mBPP beroende på vilken sorts åtgärd du vill ansöka om. mBPP är en förkortning för milliprisbasbelopp. Det betyder att ett planbesked kostar mellan cirka 12 000 kronor till cirka 36 000 kronor. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-22 § 145 och gäller från 2020-01-01.

Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan?

När kommunen tar fram en detaljplan så är det en stor mängd faktorer som ska kontrolleras och bedömas. Beroende på komplexiteten så kan det ta allt från cirka ett år att ta fram en detaljplan från det att kommunen startar arbetet.

Vad är en planprocess?

När kommunen ska arbeta fram en ny detaljplan så finns det regler för hur detta arbete ska gå till. Arbetet kallas för planprocess. Beroende på hur omfattande och komplex en detaljplan är så finns det olika regler för hur denna planprocess ska se ut. Det finns i huvudsak två olika ”förfaranden” - ”standardförfarande” och ”utökat förfarande”. Den största skillnaden mellan dessa är hur stor samrådskretsen är och var beslutet fattas – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Dessa regler kring förfaranden syftar dels till att det ska finnas en insyn i de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu för grannar och övriga boende i kommunen, och dels till att kommunen ska få in så mycket relevant underlag som möjligt att fatta beslut på.

1. Samråd

Samrådet är en dialog med såväl invånare som andra myndigheter och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget.

2. Granskning

Efter samrådet revideras planförslaget eventuellt utifrån de synpunkter som inkommit i samrådet. Granskningshandlingen ska nu finnas tillgänglig för granskning under minst två veckor vid standardförfarande och minst 3 veckor vid utökat förfarande.

3. Detaljplanen antas

När granskningen är färdig så kan detaljplanen antas. Detta görs antingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilket förfarande som har använts. Efter att detaljplanen har antagits så finns det möjlighet att överklaga beslutet. För att kunna överklaga beslutet krävs att den överklagande har yttrat sig över detaljplanen senast i granskningsskedet.

4. Laga kraft

Tre veckor efter det att detaljplanen har antagits så vinner den laga kraft. Detta betyder att den nya detaljplanen nu är gällande, och det går att tillexempel söka bygglov på den.

5. Vill du ha mer information?

Texten ovan redogör förenklat och i korthet för en process som är komplex. Om du vill ha mer information om planprocessen så kan du vända dig till Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:26