Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

På Hököpinge skola vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring.

En utbildning med fokus på framtiden

Utöver att ge eleverna grundkunskaper arbetar vi medvetet för att utveckla kompetenser som kommer att vara viktiga i framtiden, en framtidssäkrad utbildning.

Hököpinge skola har identifierat fem förmågor eller kompetenser som vi anser eleverna behöver utveckla för att på bästa sätt vara rustade för framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv.

I vårt dagliga arbete använder vi oss av digitaliseringens möjligheter för att bredda och fördjupa lärande. Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och hur man ska vara mot varandra. Vår skola ska vara en trygg, rolig och lärorik plats där vi lär och utvecklas enskilt och i gemenskap med andra.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att utvärdera hur vi lyckas med vårt arbete använder vi, precis som övriga kommunala skolor i Vellinge, verktyget Qualis. Verktyget består av årliga enkäter till elever, personal och vårdnadshavare. Dessutom gör Qualis ett granskningsbesök hos oss vart tredje år. Den senaste granskningsrapporten hittar du under relaterade dokument. Enkätresultatet redovisas årligen i ett dokument som täcker in alla kommunala skolor i Vellinge.

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi förebyggande med sociogram och trygghetsenkäter kontinuerligt i vår verksamhet.

Plan för likabehandling och mot diskriminering

Alla skolor ska ha en plan för likabehandling och mot diskriminering som gäller för alla våra verksamheter. Planen visar också hur vi på Hököpinge skola arbetar förebyggande för att kränkningar inte ska inträffa. Den innehåller också rutiner för att upptäcka och utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen finns publicerad under relaterade dokument

Publicerad:
29 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
23 november, 2020