Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa ditt ärende

Skickar ditt ärende...

Grävtillstånd och/eller TA-plan - ansökan

Vilken typ av tillstånd gäller ansökan?

Finns all information om planerat grävarbete kan båda tillstånden sökas samtidigt i denna e-tjänst. Om inte, välj något av de andra alternativen nedan.

Välj det tillstånd du vill förlänga
Uppgifter om sökande (beställare)

Kontaktuppgifter

Tidsförlängning av befintligt tillstånd

Diarienummer enligt följande struktur: Tn [Årtal:XXXX]/[Löpnummer] t ex Tn 2023/123
Ärendenummer enligt följande struktur: ÅÅMMDD-GRATA-XXXX

Fakturaadress

Grävningsarbeten i allmän platsmark är avgiftsbelagda enligt en av Vellinge kommun fastställd taxa.

Är beställaren även den som kommer att utföra arbetet?
Välj
Uppgifter om utförare
Uppgifter om utmärknings-/platsansvarig

Utmärkningsansvarig ska finnas på arbetsplatsen när aktivt arbete pågår. Utmärkningsansvaret innebär, förutom ansvar för att trafikanordningarna sätts upp på ett korrekt sätt, även att kontrollera att samtliga trafikanordningar hålls funktionsdugliga och vid behov rengörs, att batterier byts i lyktor, samt att anordningarna i övrigt tillses och vid behov justeras.

Uppgifter om ledningsägare
Information om arbete
Detaljer: Grävarbete

Återställningsdatum ska vara 30 dagar efter slutdatum

meter
meter
meter
meter
Påverkan
Ange om arbetet sker i närheten av följande
Detaljer: Trafikanordningsplan

Ange diarienummer enligt följande struktur: Tn [Årtal:XXXX]/[Löpnummer] t.ex. Tn 2022/123

meter
meter
meter
Bilagor

Det är obligatoriskt att bifoga:

  • Översiktskarta över området
  • Detaljerad karta över arbetsområdet
  • Skiss (ritning över arbetet)
  • Dagsaktuella foton

Bifoga TA-plan i förekommande fall. Observera att samtliga underlag ska vara utmärkta för att Vellinge kommun ska kunna handlägga ärendet.

Underskrift

Det viktigt att du tagit del av och följer Vellinge kommuns allmänna grävbestämmelser

Hantering av personuppgifter

För information om hur Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter, gå till sidan personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.