Bassängbad

Den som planerar att driva bassängbad som kommer att användas av allmänheten ska göra en anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan badet tas i bruk.

Självservice

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta och uppkomst av föroreningar som kan utgöra hälsorisker. Därför är det mycket viktigt att man har kontrollrutiner för hur badverksamheten bedrivs.

Med bassängbad avses anläggningar avsedda för vattenaktiviteter till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.

Anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan. Även övertagande av etablerade verksamheter bör anmälas.

Till anmälan ska du bifoga:

Avgift

Vid anmälan tas en avgift på 4 000 kronor ut för handläggning och administration enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Om du inte anmäler verksamheten kan det leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att rutiner ska upprättas för kontroll av utrustning, ventilationskontroll, städning av lokaler, tvätt av lekredskap osv. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och desinfektionsmedel, måste finnas.

Publicerad:
27 september, 2018
Senast uppdaterad:
29 april, 2019