Hoppa till innehåll

Ventilationskontroll

Ett bra inomhusklimat förutsätter en väl fungerande ventilation. Många gånger är det bristande skötsel och underhåll av ventilationsanläggningar som ger upphov till hälsoproblem förknippade med dåligt inomhusklimat i byggnader.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK, utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På boverkets hemsida kan man söka vilka funktionskontrollanter som finns. Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden från regelbundna kontroller hos kommunen.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, första besiktning. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år, genom återkommande besiktningar. Kravet på återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande, industribyggnader samt hemliga byggnader inom totalförsvaret. Se i tabellen med vilka intervaller byggnader ska besiktigas.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.
Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till kommunen.

Sätt upp intyget i byggnade

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgåendeÅtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunen som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan ett föreläggande att genomföra den utfärdas till ägaren. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan kommunen förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Mer information finns på boverkets hemsida.

Tidigare besiktningsprotokoll

Om du behöver protokoll från tidigare besiktningar så kan du beställa dessa från ritningsarkiv.

Ritningsarkiv - vellinge.se

Senast uppdaterad:
21 maj 2019 14:44