Hoppa till innehåll

Upplåtelse av offentlig mark

Offentlig mark är sådan mark som alla boende i kommunen äger tillsammans. Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika arrangemang.

Inom kommunen medverkar olika enheter i tillståndsprocessen. Det formella tillståndet ges i de flesta fall av polisen efter samråd med kommunen.

Inom kommunen är den tekniska enheten i huvudsak ansvarig för själva upplåtelsen, medan andra enheter inom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för utformning, bygglov, och miljö- och hälsoskyddsrelaterade delar i upplåtelsen. För brandskydd ansvarar räddningstjänsten.

Kommunen har sedan tidigare beslutat om en rad ordningsföreskrifter för upplåtelse av offentlig mark, så som allmänna lokala ordningsföreskrifter (KF 1996-03-27, § 11 med revideringar) och ordningsföreskrifter för torghandel (KF 1996-03-27, § 19).

Ordningsföreskrifterna ligger till grund för riktlinjer som kommunen har sammanställt för att underlätta för både kommuninvånare och tjänstemän. Riktlinjerna har Vellinge kommun gjort i samarbete med räddningstjänsten, vägverket och polisen.

Att ansöka

Om du vill ansöka, så gör du det via polisens hemsida via länken nedan.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Avgifter för allmän platsmark
Tillstånd Kostnadstyp Avgift

Bodar, byggnadsställningar, provisoriska byggnader och dylikt på ianspråktagen mark

Per kvm och per månad

22 kronor

Bodar, byggnadsställningar, provisoriska byggnader och dylikt på ianspråktagen mark

För containeruppställning per månad och enhet

657 kronor

Bodar, byggnadsställningar, provisoriska
byggnader och dylikt på ianspråktagen mark

Skylift per månad och enhet

657 kronor

Tillfälliga försäljningskiosker/food trucks, utanför torgplats

Per månad

2191 kronor

Ambulerande försäljning, utanför torgplats

Per månad

1181 kronor

Gångbaneserveringar och restaurangverandor

För april till sept per kvm och månad

44 kronor

Reklamskyltar, t ex gatupratare/beachflaggor

Per år

657 kronor

Skyltvaror utanför butik

Per år

657 kronor

Affischering i samband med evenemang (inkl gatubelysningsstolpar)

Per tillfälle

547 kr

Cirkusplats/tivoli

Per dygn

3286 kronor

Torgplats utan VA och el

Per dag

109 kronor

Per månad

438 kronor

Per år

4929 kronor

Torgplats med VA och/eller el

Per dag

143 kronor

Per månad

613 kronor

Per år

7119 kronor

Telecom-mast

Per år

43808 kronor

Tillkommande teknikbod

Per år

5475 kronor

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023 03:26