Hoppa till innehåll

Miljömål

För att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta så arbetar Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna. Kommunen har ett samlat övergripande ansvar för att lokalt åstadkomma en god livsmiljö.

Nationellt miljömålsarbete

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Så lyder Generationsmålet – ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Målet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. Riksdagen lagt fast grunderna för det svenska arbetet för en god miljö och har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för att ge struktur åt miljöarbetet.

Läs mer om Sveriges miljömål på den nationella hemsidan

Regionalt miljömålsarbete

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Skånes miljömål

Lokalt miljömålsarbete

Lokala miljömål 2014 är en revidering av tidigare mål och antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på. Många av miljökvalitetsmålen berör varandra på olika sätt varför även de övriga målen påverkas positivt även om fokus inte ligger på dem. Fem miljökvalitetsmål har valts ut:

Utifrån dessa mål har ett åtgärdsprogram att tagits fram med de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Åtgärdsprogrammet antogs i september 2014.

Senast uppdaterad:
15 september, 2020