Hoppa till innehåll

Kemikalieplan

Kemiska ämnen finns överallt i vår omgivning. Alla kemikalier är inte skadliga, men vi vet att många är det och ett stort antal misstänks vara det. Vi vet inte hur kemikalier fungerar ihop eftersom studier ofta görs på en kemikalies egenskaper för sig. Två kemikalier ihop kan både förstärka och försvaga varandras effekter, detta kallas cocktaileffekten. Det finns en bra kemikalielagstiftning i Sverige som skyddar oss, men vi vet också att den inte är ett tillräckligt skydd mot skadliga kemikalier. Spridningen av farliga ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot vår och planetens hälsa.

Sverige har 16 miljömål varav miljömålet Giftfri miljö är ett av de svåraste att nå. Det krävs arbete inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss att klara av målet. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. I handlingsplanen lyfts kommunernas viktiga roll fram i arbetet för en giftfri vardag och att kommunala kemikalieplaner är viktiga att upprätta för att nå målen. Länsstyrelsen Skåne pekar också ut kommunala kemikalieplaner som viktiga för ett mer strategiskt arbete för en giftfri vardag.

Vellinge kommuns kemikalieplan antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019. I planen finns tio olika områden utpekade där kommunens avdelningar ska arbeta tillsammans för att minska farliga kemikalier i kommunens fastigheter och i miljön. Ett viktigt fokusområde i kemikalieplanen är barnen som vistas i kommunen. En handlingsplan för giftfri förskola och skola ska tas fram och rätt rutiner för upphandling ska användas så mindre farliga produkter köps in.

Läs gärna vidare i planen nedan.

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:17