Kemikalieplan

Kemiska ämnen finns i vår omgivning dygnet runt alla dagar på året. Alla är inte skadliga, men vi vet att många är det och ett stort antal misstänks vara det. Vi vet också att kemikalielagstiftningen inte är ett tillräckligt skydd mot skadliga kemikalier. Spridningen av farliga kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot vår och planetens hälsa.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av de svåraste miljömålen att nå. Det krävs insatser inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss målet. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. I handlingsplanen lyfts kommunernas viktiga roll fram i arbetet för en giftfri vardag och att kommunala kemikalieplaner är viktiga för att nå målen. Länsstyrelsen Skåne pekar också ut kommunala kemikalieplaner som viktiga för ett mer strategiskt arbete för en giftfri vardag.

Vellinge kommuns kemikalieplan antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019. I planen finns tio olika områden utpekade där kommunens avdelningar ska arbeta tillsammans för att minska farliga kemikalier i kommunens fastigheter och i miljön. Ett viktigt fokusområde i planen är barnen som vistas i kommunen. En handlingsplan för giftfri förskola och skola ska tas fram och rätt rutiner för upphandling ska användas så mindre farliga produkter köps in.

Läs gärna vidare i planen nedan.

Publicerad:
21 februari, 2020