Hoppa till innehåll

Merkostnad vid personlig assistans

Här kan du läsa Vellinge kommuns rutiner för hantering av merkostnader som uppstår vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Rutinerna gäller från och med 1 januari 2016.

Självservice

Utifrån rådande situation till följd av Covid-19 så kommer staten ta all sjuklönekostnad från samtliga arbetsgivare from 1 april till 31 maj 2020. Därav ska ansökan om ersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro inte göras till kommunen under denna period.

Vellinge kommun följer de rekommendationer som framgår av SKL:s cirkulär 2006:36. Enligt 9 § 2 LSS har varje kommun skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap SFB.

Det är upp till den assistansberättigade att bestämma huruvida den vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Enligt praxis sker detta genom att ett ombud, som i de allra flesta fall är assistansanordnaren bistår den enskilde med denna ansökan.

Fullmakt

För att någon annan än den enskilde ska få rätt att ansöka krävs det en fullmakt. Fullmakten gäller så länge det finns ett avtal mellan den enskilde och assistansanordnaren eller att den enskilde häver fullmakten.

Ansökan om ersättning

Ansökning om ersättning sker löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle.
Det går endast att ansöka om sjuklöneersättning retroaktivt. För att ersättning ska kunna utbetalas krävs att en utredning görs kring ansökan.
För detta krävs att en del handlingar inkommer tillsammans med ansökan. Utan de ombedda uppgifterna kan en utredning inte göras och därmed kan behovet inte styrkas.

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör och vilka uppgifter som ska lämnas med ansökan.

Beslutsgång

Efter att ansökan har inkommit till Vellinge kommun kommer den handläggas som en vanlig LSS-ansökan.
Detta innebär en handläggningstid på upp till 3 månader.
Ärenden kommer handläggas skyndsamt i den mån det går, men inom ramen för handläggningstiden enligt LSS.
Först efter att ett bifall har meddelats kan kommunen faktureras. Ansökan ska ske skyndsamt efter sjukdomstillfället men senast en månad efter. Fakturor som skickas till Vellinge kommun utan att ett beslut är fattat kommer att makuleras.

Vad räknas som merkostnader

Merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro innebär: sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som kommer av kollektivavtal och dylikt samt sociala avgifter.
Avgifter som ej ingår är: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader för vikarie. Ersättning för karensdag utgår ej eftersom den dagen inte räknas som merkostnad.

Senast uppdaterad:
18 april, 2019