Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

Ljungenskolans värdegrund - Trygghet, arbetsro och hållbar utveckling.

Organisation

På Ljungenskolan finns drygt 600 elever inskrivna. Klasserna är åldershomogena och ses som en klass, oavsett elevantal. Eleverna går i en klass (årskurs) och är uppdelad i studiegrupper och mentorsgrupper. Studiegrupperna ändras årligen fram till årskurs 7 i syfte att alla elever ska känna varandra.

Till varje årskurs är ett antal lärare knutna och för de yngre årskurserna även fritidspedagoger. Varje lärare är även mentor för en mentorsgrupp. De yngre eleverna har också en fritidsmentor.

På Ljungenskolan finns även Vellinge kommuns grundsärskola.

Teamen

Varje årskurs bildar ett Lärteam som tillsammans ansvarar för att eleverna ska få en god utbildning. Lärteamen bildar sedan utifrån de olika stadierna ett team; Team F-3, Team 4–6, Team 7–9, Grundsärskolans team och Fritidsteamet.

Undervisning

Pedagogiken i klassrummet ska väcka elevernas nyfikenhet för kunskap och träna eleverna till eget ansvar för sitt lärande. En välfungerande och tydlig klassrumsorganisation ger eleverna trygghet och arbetsro. Våra pedagoger har ett stort engagemang för uppdraget och arbetet tillsammans med eleverna präglas av glädje och motivation.

Elever lär sig bäst på olika sätt och vi strävar efter att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Eleverna övar sig i att arbeta individuellt, i par, i grupp och i helklass.

Vi har ämneslärarsystem från åk 1. En lärare i en årskurs undervisar alltså samtliga elever i en årskurs i sitt/sina ämnen.

Vi arbetar med digitala läromedel. I åk 1–3 delar eleverna på Ipads två och två. Från årskurs 4 har alla elever egna iPads som de använder i undervisningen. På högstadiet arbetar eleverna med PC.

Mobilpolicy

Ljungenskolan är en mobilfri skola! För grundsärskolan och årskurserna F-6 gäller det hela skoldagen och för årskurserna 7–9 är lektionerna mobilfria. Matsalen är en social arena och därför ska där vara mobilfritt för alla elever.
Syftet med denna policy är att det ger ökad studiero, att det gynnar våra elevers prestationer i skolan och för att vi ska umgås mer med varandra.

Man hittar Mobilpolicyn längre ner på den här sidan, under Relaterade dokument.

Trygghetsrådet

Ljungenskolans Trygghetsråd består av både vuxna och elever som tillsammans arbetar för att göra Ljungenskolan till en trygg och bra studiemiljö. Till Trygghetsrådet kan man vända sig om man är utsatt på ett eller annat sätt eller ser någon annan som verkar vara det.

Trygghetsrådet genomför varje termin en trygghetsvandring på skolan, både in- och utvändigt, för att hitta och åtgärda platser som känns otrygga.

Trygghetsrådet reviderar även skolans Likabehandlingsplan som finns att läsa längre ner på den här sidan under Relaterade dokument.

Verksamhetsråd

Verksamhetsråd består av föräldrar, elevrådets ordförande, personal och politiker. Rådet träffas två gånger per termin och diskuterar frågor som rör verksamheten.

Syftet med verksamhetsrådet är att rektor ska kunna ge information om verksamheten på skolan, dels få höra vårdnadshavarnas synpunkter inför vissa beslut. Inga ärenden som regleras genom särskild lagstiftning eller myndighetsutövning mot enskild kan behandlas.

Stående dagordning:

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:
9 maj, 2019