Hoppa till innehåll

Taxa för miljöskydd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. För att finansiera vår tillsynsverksamhet tar vi ut avgifter för det arbete vi utför.

Tillsynen ska finansieras genom avgifter

Både de svenska och europeiska reglerna utgår från att tillsyn enligt miljöbalken ska finansieras genom avgifter. Den fasta årliga avgiften enligt taxan för miljöbalkstillsyn grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter. För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälningsavgifter, provtagningar med mera.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott. Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids, kan miljö- och byggnadsnämnden timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Timavgifter

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar. Har man bra ordning på sin verksamhet och en väl fungerande egenkontroll behöver vi lägga mindre tid på tillsyn och kostnaden blir lägre.

Timkostnaden är 1 150 kr

Från den 1 januari 2024 är taxan för miljöbalkstillsyn är 1 150 kr/timme enligt kommunfullmäktiges beslut. Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

Mer information om taxorna och hur de fungerar hittar du nedan.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:51