Detta gör högskolan

Högskolorna ansvarar för:

  • Att handledarträffar anordnas och att de innehåller samtal om pedagogik, didaktik, metodik och bedömning
  • Att följa studentens framsteg och utveckling mot professionen
  • Att samtal sker mellan högskola, student och handledare
  • Att det finns dokumnent som styr lärandemål, bedömning och examinationer kring VFU och att denna information blir tillgänglig
  • Att resultat och utvärderingar från VFU-perioden kommuniceras med handledare, rektor/fsk.chef och kommunsamordnare och att vid behov vidta åtgärder
  • Att sprida examinationsarbeten och att de knyter an till partnerkommunens utvecklingsområden
  • Att erbjuda handledarutbildningar på olika nivåer

Tillbaka