Detta gör handledaren

Handledaren ansvarar för:

  • Att hålla sig informerad om vad som gäller VFU som lärandemål och bedömningskriterier från högskolan och studenten
  • Att möjliggöra för studenten att skaffa sig nödvändiga erfarenheter, ge inblick i olika verksamheter och arbetsuppgifter så att studenten får en bild av hela uppdraget
  • Att närvara på handledarträffar som innehåller samtal om didaktik, pedagogik, metodik och bedömning
  • Att avsätta tid för handledning, planering och reflektion tillsammans med studenten samt medverka vid trepartssamtalen.
  • Att lämna ett underlag för examination och att kontakta kursansvarig eller VFU-lärare vid tveksamhet om att studenten kan uppnå de uppsatta lärandemålen
  • Att ta del av utvärderingar av VFU-perioden samt vid behov vidta åtgärder utifrån sin roll
  • Att söka till och aktivt delta i handledarutbildning.

Tillbaka