Grundsärskola

Den obligatoriska särskolan omfattar skolformerna grundsärskola och träningskola. Här kan du också läsa om gymnasiesärskola och särvux.

Grundsärskola

Barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i grundskolan har rätt att gå i grundsärskolan. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller om du är över 20 år på Särvux.

För att ta reda på om grundsärskolan är rätt alternativ för en elev ska en grundlig utredning alltid göras. Det är viktigt att en helhetsbedömning görs av elevens förutsättningar och orsakerna till elevens svårigheter. Utredningen omfattar fyra områden; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk samt en social utredning. Utifrån dessa görs en samlad bedömning om eleven är behörig till grundsärskolan.

Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar 13 ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk samt teknik.

Kursplanerna för träningsskolan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Vellinge kommun har en grundsärskola, vilken är placerad på Ljungenskolan i Höllviken. Här finns grundsärskola och inriktning träningsskola.

Länk till Ljungenskolan:

http://vellinge.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/ljugenskolan-subsajt/sarskola/

Länk till Skolverket:

Grundsärskolan är till för ditt barn

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3202

Fritidsverksamhet

Barn som går i grundsärskola och behöver fortsatt tillsyn efter skolan och under lov erbjuds plats på fritidshem. Efter det att barnet fyllt tolv år kan plats erbjudas på Ljungklockan och Bäckahästen i Skanör.

Gymnasiesärskola

Efter den obligatoriska särskolan kan en elev gå i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan har samma läroplan som gymnasieskolan men egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Inför att eleven ska börja på gymnasiet görs en ny bedömning om eleven ska gå i gymnasiesärskola eller inte.

Ansökan till gymnasiesärskola

Vellinge kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Vi samarbetar med Trelleborgs kommuns gymnasiesärskola.

Som boende i Vellinge kommun kan du även söka till gymnasiesärskola i andra kommuner. Exempelvis går elever från Vellinge i Malmö, Åkarp och Landskrona.

Särvux - särskild utbildning för vuxna

Särvux eller särskild utbildning för vuxna är vuxenutbildning för vuxna med begåvningshandikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Vellinge kommuns särskilda utbildning för vuxna ges vid Vellinge Lärcenter. Läs mer om Särvux i Vellinge.

Överklaga beslut om plats i grundsärskola eller gymnasiesärskola

Om utredningen visar att barnet inte har rätt till obligatorisk eller gymnasiesärskola trots att du som vårdnadshavare önskar detta för ditt barn kan du överklaga beslutet. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vara överens om att överklaga.

Du överklagar skriftligen beslutet till Skolverkets överklagandenämnd inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. En överklagan som inkommer senare än så kan inte prövas av Skolväsendets överklagandenämnd. Du skickar anmälan till det platschefsområde där beslutet är fattat.

I din överklagan ska du ange

  • namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • vilket beslut du överklagar
  • vilken eller vilka ändringar du begär
  • varför dessa ändringar bör göras
  • eventuella intyg och andra utlåtanden som du vill åberopa.

Glöm inte att skriva under överklagan.

Skolväsendets överklagandenämnd har sekretess i ärenden som överklagas. Sekretessen gäller inte nämndens beslut i ett ärende.