Information inför PRAO/praktik

Syftet med denna PRAO är bl.a.:

 • Underlätta elevernas studie- och yrkesval
 • ge eleverna viktiga kunskaper om arbetslivet
 • Bidra till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna

Allmänt:

I första hand söker eleverna själva sina PRAO-platser. Det är en bra träning inför senare kontakter med arbetslivet, t.ex. om eleverna ska söka sommarjobb. Man bör av olika skäl inte förlägga sin PRAO till företag som ägs/drivs av sina föräldrar.

Eleven får sin Prao-blankett ifylld och undertecknad av kontaktpersonen på den utvalda arbetsplatsen samt underskriven av vårdnadshavare. Därefter lämnar eleven blanketten till skolan/mentor, ange ett "senast datum".

För elev, som av någon anledning har svårigheter/har särskilda behov av hjälp att hitta en Praoplats, hjälper SYV/mentor till med platsletandet om eleven själv inte hittar någon lämplig plats.

Praktik ingår idag som inslag i många utbildningar och flera elever kan vara intresserade av att praktisera på samma arbetsplats. Tänk därför på att vara ute i god tid för att få den önskade praoplatsen!

Förbered eleverna på Prao

 • Låt eleverna fundera över tänkbara praktikplatser.
 • Träna eleverna i att ta kontakt per telefon.
 • Gå igenom framgångsfaktorer. Hur ska man bete sig på en arbetsplats?
 • Dela ut de arbetsuppgifter som eleven ska ha med sig till PRAON.
 • Gå igenom blanketterna som arbetsgivare och målsman ska fylla i samt info till elev/målsman. När eleven har hittat en plats ska arbetsgivaren fylla i blanketten, därefter föräldrar och skolan.

Praktiskt

Eleverna är försäkrade genom skolan under PRAO-perioden men det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljölagar och skyddsföreskrifter följs.

Eleven arbetar enligt handledarens schema på dagtid.

Endast enklare och ofarliga arbetsuppgifter får förekomma, se www.av.se

Checklista

 • Är praoplatsen ordnad?
 • Är överenskommelsen och riskanalys ifyllt av arbetsgivaren?
 • Har skolan gjort en bedömning om arbetsplasten är lämplig för eleven?
 • Har elev och målsman skrivit under?
 • Blanketten lämnas till skolan för godkännande av prao-platsen.

Detta måste vara klart för att eleven ska kunna gå ut på PRAO-platsen!

Efter PRAO

Förslag på fortsatt arbete efter PRAO:

 • Redovisa skriftligen eller muntligen erfarenheter från praktikplatsen.
 • Skriv jobbansökan och meritförteckning.
 • Skriv en prao-rapport.
 • Ta reda på mer om yrken (Word-dokument, 112 kB) och branscher.

Förslag på hemsidor:

http://www.arbetslivskoll.se/

www.arbetsformedlingen.se

www.skanegy.se

www.utbildningsinfo.se

www.gymnasieguiden.se

GDPR-information

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din ansökan om praoplats. De personuppgifter som hanteras – se blanketter nedan.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i våra verksamhetssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Utbildningsavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på utbildningsnamnden@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 2 år eller gallras vid inaktualitet, enligt skollagen.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.