Modersmål

Här hittar du information om vad som gäller för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk.

Modersmålsträning i förskolan

Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan med annat modersmål ska få tillgång till modersmålsträning. Förskolans personal ska stärka barnets utveckling i modersmålet.

Modersmålträning i förskolan anordnas av respektive förskola. Genom en särskild satsning på specialpedagoger inom tal och språk förstärks kompetensen på området. Dessa pedagoger handleder bland annat förskolepersonal och fungerar som en resurs för verksamheterna.

Modersmålsundervisning i skolan

Modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap. § 7. Där kan du läsa att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är det dagliga umgängesspråket hemma.

I Skolförordningen 5 kap. § 8 Kan du också läsa om att modersmålundervisning kan anordnas

1. som språkval

2. som elevens val

3. inom ramen för skolans val eller

4. utanför den garanterade undervisningstiden

Vem har rätt att läsa modersmål?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål kan ansöka om undervisning i detta språk. För att få läsa ämnet ska följande krav vara uppfyllda:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • r inte vara nybörjarundervisning.

Det är den kommunen man är folkbokförd i som är ansvarig för att ordna modersmålsundervisningen.

Minst fem elever inom kommunenmåste vara anmäldaför att undervisning ska ordnas (gäller inte minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska).

Läsåret 2017/2018 har vi undervisning i arabiska, danska, engelska, finska, franska, isländska, italienska, mandarin, nederländska, pashto, persiska, polska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigirinja, tjeckiska, tyska och ungerska.

Enligt skolförordningen kan en elev bara läsa ett språk som modersmåloavsett hur många språk man har som modersmål.

Adopterade barn har också rätt till modersmål men för att få delta behöver de ha grundläggande kunskaper i språket.

Vårdnadshavare måste anmäla sina barn genom att fylla i en blankett som ligger på vår hemsida.

Inför nya läsåret lämnas ansökan senast i juni månad. Ansökningar under läsåret behandlas löpande.

Varför ska man läsa modersmål?

" Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål."

Skolverket

Vem är vi? Hur jobbar vi?

All personal på modersmålsenheten har namnbrickor.

Under en arbetsdag besöker vi flera skolor där vi undervisar varje elevgrupp 1 timme per vecka. Vi är därför väldigt måna om vår undervisningstid.

Vi har små marginaler att förflytta oss mellan lektionerna på olika skolor.

Eftersom modersmål är ett ämne som alla andra, får eleverna regelbundet hemläxor som en del i skolarbetet.

Schemaläggning för modersmålsundervisningen

Modersmålsläraren måste utifrån alla bestämmelser och efter samråd med skolor och lärarna, lägga ut schemat för modersmål. Dettatar tid då vi i Vellinge kommun har över 400 inskrivna elever fördelade på 12 skolor. Därför startar modersmålsundervisningen ca två veckor efter höstterminsstarten.All undervisning ligger utanför elevens vanliga skolschema. Vi kan inte ta hänsyn till fritidsaktiviteter.

Förändringar i schemat får endast göras vid terminsstarter eller vid sjukdom.

Modersmålsundervisningen kan förläggas till annan skola inom kommunen.

All undervisning är 30 -60 minuter per vecka.

Närvaro i modersmålsundervisningen

Ämnet modersmål är frivilligt men när en elev har valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra skolämnen. Har man anmält sig till modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk!

Frånvaro ska meddelas av vårdnadshavare till modersmålsläraren och det antecknas. Har eleven uteblivit 3 lektioner i rad utan att frånvaro anmäls av vårdnadshavare, kallas vårdnadshavare till ett möte.

Betyg

Betyg ges i årskurs 6 – 9. I ämnet modersmål finns, precis som i skolans andra ämnen, betygskriterier, som beskriver vad eleven måste kunna för att få ett visst betyg. Modersmålsläraren ska berätta vad som krävs för att få respektive betyg. En elev som inte uppfyller målen blir inte godkänd. Vårdnadshavare informeras i detta fall i god tid innan.

Omdömen skrivs en gång per läsår i december, oavsett årskurs. Omdömet mailas till elevens skola.

Inför läsåret lämnas ansökan senast i juni månad. Ansökningar under läsåret behandlas löpande.

Svenska som andraspråk, SvA

Svenska som andraspråk riktar sig till de elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket samt har ett annat modersmål än svenska.

Undervisningen i Svenska som andraspråk, SvA, förläggs under timplanebunden tid.

Frågor och mer information

För mer information om modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och mottagandet av nyanlända elever, kontakta Gunilla Zaar på telefonnummer: 040-42 56 23.

GDPR information

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@ Vellinge.se eller 0410-73 30 00.