IFoUs - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi gör det genom att stimulera, finansiera och nyttiggöra forsknings- och utvecklingsresultat inom svensk skolsektor. Vellinge kommun deltar som en av flera kommuner för att knyta forskningen närmre verksamheten.

Digitalisering i skolan

Förstudie

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En viktig del av förstudien utgjordes av en kunskapsöversikt.

Ta del av kunskapsöversikten här. (PDF-dokument)

FoU-programmet Digitalisering i skolan startade under våren 2014 och inriktas mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa "en-till-en", dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågeställningar kommer att behandlas i det nya FoU-programmet.

Planeringen av FoU-programmet pågick under 2013, arbetet gick igång stegvis under vårterminen 2014 och ska pågå till december 2016.

Här hittar du ettinformationsblad (pdf) om FoU-programmet.

Följande kommuner medverkar i programmet:

  • Angered (Göteborg)
  • Bjuv
  • Helsingborg
  • Huddinge
  • Olofström
  • Skellefteå
  • Vellinge
  • Östersund

Vellinge deltar med två skolor: Södervångskolan och Tångvallaskolan. Dessutom finns en öppen sida vilket gör att alla våra skolor kan ta del av de lärloopar (fördjupningsområden) som utgör programmets innehåll.