Kvalitets- och Utvecklingsarbete

Varje år genomförs olika undersökningar inom barn- och utbildningsområdet i syfte att analysera kvalitén i kommunens verksamhet.

Kvalitet i skola och förskola

Genom den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta avskaffades kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning.

Rektors/förskolechefens uppdrag är att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor.

Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras. I kvalitetsarbetet analyseras också hur resurserna fördelas, hur ledarskap utövas, hur organisationen av det pedagogiska arbetet ser ut och hur nöjda föräldrar, barn och elever är.

Varje år genomförs olika undersökningar inom barn- och utbildningsområdet i syfte att analysera kvaliteten i kommunens verksamhet.

Vi vill veta vad föräldrar och elever tycker

Kvalitetsuppföljning är viktigt för att utveckla verksamheten och för att ge föräldrar information. Vill du veta mer om varje skolans kvalitetsarbete vänder du dig till rektor/förskolechef på respektive enhet. Föräldrar och elever behöver information om förskolors och skolors kvalitet för att kunna göra väl underbyggda val av förskola och skola.

Kvalitetsuppföljning är en förutsättning för att skolvalssystemet ska fungera väl. I Vellinge kommun använder vi kvalitetssystemet Qualis för att systematisera kvalitetsarbetet. Att genom till exempel enkäter i kvalitetsuppföljningssystemet Qualis ta reda på föräldrars och elevers upplevelse av skolan gör att de får mer insyn i verksamheten vilket ökar föräldrarnas delaktighet i diskussioner om verksamhetens utveckling.

Olika sätt att arbeta med kvalitetsutveckling

Utvärderingar som görs utgår från målen i läroplanerna och Vellinge kommuns pedagogiska plan. Utbildningsnämndens kvalitetsmätningar görs med ett medborgarperspektiv och syftar ytterst till att säkra att barn och elever får den bästa utbildning de kan få. Medborgarperspektivet innebär att kommunen intresserar sig för alla anordnare, oavsett om de är kommunala, enskilda eller fristående. Alla förskolor och skolor belägna i Vellinge kommun ingår därför i kommunens utvärdering.

Här är exempel på metoder som används för att följa upp verksamheten regelbundet:

  • Balanserade styrkort
  • Observationer och besök i verksamheten
  • Kundundersökningar, till exempel genom kvalitetsuppföljningsverktyget Qualis
  • Prov- och betygsresultat
  • Statistik om personal i förskolan
  • Enkäter

Utöver detta görs fördjupade utvärderingar och analyser av särskilda frågeställningar. Kommunen använder också statistik och jämförelser som presenteras av andra, som Skolverket, de fackliga organisationernas rankningslistor och Sveriges kommuner och landsting.