Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmets uppdrag - ett lustfyllt lärande i vardagen

Fritidshemmet ska erbjuda en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, spännande och lärorik. Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och ska fungera som ett komplement till förskoleklass och skola.
En grundläggande uppgift för förskola, skola och fritidshem är att se till så att barnen känner lust att lära, får kunskaper och färdigheter som de behöver både nu och i framtiden. Lika viktigt är det att barnen får en handlingsberedskap för att ständigt kunna ompröva gammal kunskap och ta till sig ny kunskap, att kunna lära om och lära nytt.

Fritidshemmen i Vellinge

Vi arbetar med att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, där eleverna lär sig att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär sig också att utifrån ålder och mognad ta ansvar för sig själv och andra. Vi är noga med att ge eleverna positiv förstärkning och beröm när de lyckas. Vi stödjer eleverna i att utveckla ett gott självförtroende och ett rikt socialt nätverk.

Enligt Lgr 11 är skapande arbete och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Fritidshemmet ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Fritidshemmet ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. På fritidshemmen i Vellinge kommun uppnår vi detta genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och samarbetar gärna med det lokala föreningslivet. Vår ambition är att stimulera, väcka nyfikenhet och lust hos eleverna. Vi är måna om att ta tillvara elevernas egna initiativ och idéer. Vi strävar efter att ge eleverna inflytande över verksamheten. Det är elevernas behov, intressen och erfarenheter som ska styra hur den utformas. Elevernas inflytande ökar med stigande ålder.

Vill du ha plats till ditt barn?

Är du nyinflyttad med barn i behov av skolbarnomsorg eller ändras ditt behov under barnets år i skolan får du själv ansöka om plats på fritidshem. Detta gäller även om ditt barn tidigare gått på fristående förskola, men nu ska börja i kommunal skola.

Vill du ansöka om plats på ett fritidshem som drivs av kommunen gör du detta enkelt genom vår e-barnomsorg.

För att söka plats på ett fristående fritidshem vänder du dig direkt till det fritidshem du är intresserad av.

Gör eller ändra veckoschema för ditt barn

När du ska lämna ditt första schema eller behöver ändra antal timmar du har ditt barn i barnomsorg ska du använda vår e-barnomsorg där du enkelt kan fylla i schemat.

Om du inte kan eller använda vår e-tjänst kan du lämna in schemat på via blanketten i högermenyn.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring kommunens verksamhet hör gärna av dig varje skolas rektor eller Utbildningsavdelningen på Vellinge kommun via telefonnummer 040-42 50 00.

GDPR-information / Fritids under lovet

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.

Lovdagsomsorg

Skolbarn som bara behöver vara på fritids under skolans lovdagar betalar 70 kronor per dag. Berätta att ditt barn behöver gå på fritids minst två månader i förväg. Du kan använda blanketten för lovdagsomsorg som finns längre ner på sidan.