Lov och ledigheter

Lovdagar och läsårstider är gemensamma för kommunens grundskolor och beslutas av utbildningsnämnden. Du hittar också information om hur du ansöker om ledighet för ditt barn.

Antalet skoldagar under ett läsår styrs av skolförordningen.

Höstterminen 2017

Höstterminen 2017 pågår från och med den 23 augusti till och med den 21 december.

Lediga dagar hösten 2017

 • 30 oktober– 3 november 2016

Vårterminen 2018

Vårterminen 2018 pågår från och med den 9 januari till och med den 15 juni.

Lediga dagar våren 2018

 • 19 februari – 23 februari 2018
  26 mars – 29 mars 2018
  30 april, 11 maj 2018
  2 kompetensutvecklingsdagar som planeras av respektive skola

Höstterminen 2018

Höstterminen 2018 pågår från och med den 20 augusti till och med den 20 december.

Lediga dagar hösten 2018

29 oktober - 2 november 2018

Vårterminen 2019

Vårterminen 2019 pågår från och med den 9 januari till och med den 13 juni.

Lediga dagar våren 2019

 • 18 februari – 22 februari 2019
  15 april – 18 april 2019
  31 maj, 7 juni 2019
  2 kompetensutvecklingsdagar som planeras av respektive skola

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas på särskild blankett till elevens mentor/klassföreståndare eller via lärportalen Vklass senast tre veckor före önskad ledighet. Blanketten finns här till höger under relaterade dokument eller på skolans expedition.

Ledighet för elev i gymnasieskolan (Sundsgymnasiet)

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får vidare i mindre omfattning befria en elev från undervisning vissa undervisningspass eller från annat skolarbete.

Blankett för ledighetsansökan gymnasieskola finner du till höger under rubriken Relaterade dokument eller i Vklass.

GDPR-information / Två extra lovdagar

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.

Två extra lovdagar

Varje skola har två kompetensutvecklingsdagar per läsår som är lovdagar för eleverna.