Bedömning och betyg grundskola

De individuella omdömena och en individuell utvecklingsplan är ett redskap för elever i grundskolan och ska medverka till att ge en inblick och förståelse för det egna lärandet. För äldre elever som får betyg används en kunskapskravsmatris som visar de olika kraven i betygsskalan från A-F i respektive ämne. Streck utdelas endast om man inte alls deltagit i undervisningen. Från årskurs ett ges skriftliga omdömen och betyg ges från och med höstterminen årskurs sex.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

För att vara säker på att ditt barn utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de kunskapskraven för varje ämne, är det viktigt att skolans arbete sker i samarbete med hemmet. Under skolårets gång gör läraren fortlöpande bedömningar av ditt barns lärande och utveckling. Du får information om detta minst en gång per läsår när du och ditt barn träffar läraren för att ha ett utvecklingssamtal. Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett redskap för att ge eleven inblick och förståelse för sitt eget lärande.

I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas (gäller skolår 1-5). Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om ditt barns kunskapsutveckling i de ämnen ditt barn fått undervisning i. Den ska även innehålla en sammanfattning av de insatser som behövs för att ditt barn ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt, så kallade framåtsyftande åtgärder eller extra anpassningar om barnet riskerar att inte nå målen eller har någon form av funktionsvariation.

Mer information om individuella utvecklingsplanerna, omdömen och extra anpassningar hittar du på skolverkets webbplats (du hittar länken till höger på denna sida, under relaterade länkar).

Betyg och omdömen

Skriftliga omdömen ges terminsvis från och med höstterminen i årskurs ett till och med vårterminen i årskurs fem. De skriftliga omdömena ska vara ett komplement vid utvecklingssamtalen. Från och med årskurs sex är betygen utgångspunkt för samtalen kring elevens utveckling.

I och med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 beslutades att från och med höstterminen 2012 ska betyg sättas från årskurs sex i grundskolan, tidigare sattes betyg först från årskurs åtta.

Det ska finnas en likvärdighet i betyg och bedömning i kommunens skolor och därför arbetar grundskolornas lärare tillsammans med uppgifter kring kunskapssyn och bedömning varje läsår. Betygen ska spegla elevernas kunskap och betygssättningen granskas särskilt i relation till skolornas resultat i de nationella proven.