Grundskola

Grundskolorna i Vellinge håller hög kvalitet och kommunen har blivit utnämnd till Bästa skolkommun 2012, 2014, 2015, 2016 och 2017 i Lärarförbundets ranking. 2013 hamnade kommunen på en andra plats. För dig som ska välja skola finns det många olika alternativ, kommunala och fristående skolor med olika inriktningar. Ta vara på din valfrihet!

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år bjuds barnet in att gå i förskoleklass. Höstterminen det år ditt barn fyller sju år får barnet en plats i den kommunala skolan i närheten av där du bor. I Vellinge kommun finns sju kommunala grundskolor och fem som drivs i enskild regi (fristående). Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyller sju år.

En skola i nationell toppklass

Vi erbjuder en skola med kunskap i fokus, som förbereder barn och ungdomar för framtiden. Skolan ska stärka elevernas nyfikenhet och påbörja det livslånga lärandet. Vi har höga förväntningar och sätter tydliga och höga mål för alla elever. Vi satsar på att alla elever ska ha det stöd de behöver för att lyckas så bra som möjligt efter sin förmåga.

Trygghet

Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Arbetsmiljön ska skapa arbetsro och locka fram lusten att lära. Alla skolor arbetar med ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling. På skolornas hemsida kan du läsa deras egna planer mot kränkande behandling och för likabehandling. Vi använder Qualis och andra kvalitetssäkrande verktyg för att ta reda på hur barn, elever, föräldrar och medarbetare upplever "sin" skola.

Miljö

Skolan är en plats för lärande, men också en arbetsplats för elever och personal. Lokaler och möbler, ute- och innemiljö, ska hålla hög standard och sätta det pedagogiska arbetet i fokus.

Delaktighet

Skolans arbete ska växa fram så nära elever och föräldrar som möjligt. Fungerande elevråd och matråd finns på alla skolor. För att du som förälder ska känna dig delaktig i fattade beslut och ta ansvar för dem har varje rektorsområde ett verksamhetsråd med medlemmar från föräldrar, elever, politiker och personal.

Klagomålshantering

Om du inte är nöjd med skolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller rektor. Om du har ditt barn i en skola , förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra ett klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra via blanketten för klagomålshantering som du hittar under Relaterade dokument till höger. Blanketten skickar du in antingen via:

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av klagomål inom Vellinge kommun

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet tilll sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in klagomålet.

GDPR-information

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@Vellinge.se eller 0410-73 30 00.

Relaterade länkar