Tillsyn fristående förskolor

Enligt skollagen är det kommunen som är tillsynsmyndighet och därmed har tillsynsansvar över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunens gränser. Tillsynen ska omfatta i vilken mån den fristående verksamheten följer gällande lagar och andra föreskrifter.

I Vellinge kommun genomförs tillsyn av de fristående förskolorna årligen genom verksamhetsbesök. Vidare tar kommunen del av olika handlingsplaner samt resultat på föräldraenkäter.

Tillsynen fokuserar på läroplanens målområden;

 • Normer och värden
 • Utveckling och lärande
 • Barns inflytande
 • Förskola och hem
 • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskolechefens ansvar

Vidare behandlar tillsynen;

 • Förutsättningar
 • Tillgängligghet
 • Säkerhetsrutiner

Efter tillsynen upprättas ett tillsynsbeslut utifrån hur väl förskolan uppfyller uppdraget i de nationella styrdokumenten. Om kommunen bedömer att förskolan inte uppfyller skollagens krav på utbildningen har kommunen skyldighet att göra ingripanden som regleras av skollagen.

De ingripande om kommunen kan använda sig av är:

 • anmärkning
 • föreläggande
 • föreläggande förenat med vite
 • återkallelse av godkännande och/eller beslut om rätt till bidrag

Om kommunen vid tillsynen gör bedömningen att förskolan visar brister i hur väl de uppfyller skollagens krav och väljer att vidta ingripande får förskolan möjlighet att åtgärda dessa brister. Hur lång tid de har på sig beror på vilken typ av brist det är, om den medför risker för barnen eller hur lång tid åtgärderna kan beräknas ta. Åtgärderna följs upp av kommunen och det upprättas att uppföljningsbeslut.

Tillsynsbeslut och uppföljningsbeslut för de fristående förskolorna i Vellinge kommun hittar du under respektive år i kolumnen till vänster.