Avgifter och regler

Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och hur många barn familjen har i barnomsorg.

Här hittar du information om

Rätt till förskoleplats

Alla barn har från det de fyllt ett år rätt till förskoleplats. Det finns två olika former av placering, förskoleplacering och allmän förskola. Här nedan följer mer information om vad som gäller kring placering i allmän förskola då den skiljer sig en del från en vanlig placering.

Barn till förvärvsarbetande, studerande och sjukskrivna

Barnet har rätt att vistas på förskolan den tid som vårdnadshavarna arbetar, studerar eller är sjukskrivna.

Barn i allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar.

Alla barn har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri plats på allmän förskola 525 timmar per år. Plats i allmän förskola följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Länk till läsårstider och lovdagar.

Observera att:

 • Barn med allmän förskola ska ställas i kö, med garantitid på fyra månader, den dag man önska nyttja förskolan mer än 15 timmar.
 • Barnet inte äger rätten till sin plats under sommarlovet och är inte garanterad plats på samma avdelning följande höst.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till förskola 20 timmar per vecka. Du betalar då avgift enligt maxtaxa. Länk till avgifter

Om ditt barn omfattas av allmän förskola får du en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår och betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Barn till förvärvsarbetande eller studerande som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i veckan, har en reducerad avgift:

 • För barn 1 betalar man 2 % av inkomsten, dock högst 908 kr/månad under läsåret
 • För barn 2 1 % av inkomsten, dock högst 454kr
 • Under sommaren betalar du ordinarie avgift för förskola eftersom allmän förskola bara bedrivs under läsåret. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. Det är viktigt att du som förälder lämnar in schema på ditt barns närvarotid för att debiteringen ska bli korrekt.

Avgifter

I Vellinge kommun används maxtaxa. Maxtaxan omfattar alla förskolor, familjedaghem och fritidshem i kommunen, oavsett om de drivs i kommunal eller fristående regi. Den högsta avgiften för ett barn är 1382 kronor per månad. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 46 080  kronor per månad eller mer.

Alla barn, 3-5 år, har från höstterminsstarten det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri plats på allmän förskola 525 timmar per år. Detta innebär att avgiften reduceras med 15 timmar, avgiften sjunker från 1382 kr/månad till 922 kr/månad. Observera att avgiften stiger till ordinarie avgift 1382 kr under sommarlovsperioden, eftersom det då inte finns allmän förskola.

Avgifter 2018 för barn i förskola

 • Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst 1382 kronor/månad
 • Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor/månad
 • Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift.

Avgifter 2018 för barn på fritidshem

 • Barn 1: två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor/månad
 • Barn 2: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
 • Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift.

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v. Observera att syskonrabatt erhålls endast om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Fördelning av avgiften mellan vårdnadshavare

Om föräldrarna inte bor tillsammans bestäms barnomsorgsavgiften av den sammanlagda inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört.

Bor ditt barn växelvis och lika mycket hos båda föräldrarna kan fördelning av avgiften göras. Det är då varje förälders eget ansvar att rapportera in de inkomstuppgifter som ligger till grund för fakturan. Den av föräldrarna där barnet är folkbokfört har huvudansvaret för fakturan.

Förändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att omgående meddela kommunen eftersom det kan påverka din avgift. Kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.

Avgiftsgrundande inkomst

Familjens beskattningsbara inkomst, inkl. inkomst från utlandet, ligger till grund för avgiftsberäkningen. Skicka därför alltid in nya uppgifter vid inkomstförändringar. Du kan använda blanketten under Relaterade dokument i menyn till höger.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som tas med som bruttoinkomst.

Studerande

Studerande föräldrar ska styrka sina studier genom att vid varje terminsstart (september och februari) skicka in intagningsbesked eller CSN- (Centrala Studiestöds Nämnden) beslut om beviljat studiemedel till Vellinge kommun.

Inkomstförändringar

När din inkomst ändras är du skyldig att omgående meddela kommunen detta. Du meddelar enkelt oss om inkomstförändring genom vår e-barnomsorg. Du kan även lämna in inkomstuppgifter via en pappersblankett som du skriver ut och skickar in. Du hittar blanketten under Relaterade dokument i högermenyn.

Om dina inkomstuppgifter är äldre än ett år innebär det att du får betala det högsta beloppet enligt maxtaxan. Detta gäller fram till dess att nya inkomstuppgifter inkommit som styrker en eventuellt lägre taxa.

Debitering

Avgift ska betalas:

 • från det datum barnet erbjuds plats i förskola och fritidshem, även under inskolningsperioden
 • tolv månader om året
 • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, ferier, uppsägningstid, studiedagar för personalen och avstängningar
 • månadsvis

Avgiften förfaller till betalning den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar i förskola, fritidshem eller familjedaghem tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag. Detta gäller från och med eller till och med det datum i månaden som barnet börjar eller slutar.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs på rektorsexpeditionen. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska bifogas ansökan.

När dagbarnvårdaren är sjuk får ditt barn annan omsorg

Ditt barn erbjuds annan tillsyn när familjedaghemmet är stängt på grund av sjukdom. Avgift debiteras oavsett om du som förälder nyttjar erbjudandet om annan omsorg eller inte.

Två månaders uppsägningstid

Du betalar för platsen under uppsägningstiden, som är två månader, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till barnomsorg förändras till 15 timmar i veckan på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet och du har ditt barn i allmän förskola eller förskoleklass debiteras du endast för de dagar du använt platsen under heltid den senaste debiterade månaden.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans förfallodag. Om du då fortfarande inte betalar skulden kommer du att få ett inkassokrav efter ytterligare tio dagar. Om du fortfarande inte betalar kommer vi överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten. Serkon kan ge dig information om din skuld och hjälpa dig att göra en avbetalningsplan. Du når Serkon via tfn 040-42 50 00.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till rektorn.

Påminnelseavgift

Kommunen debiterar påminnelseavgift och dröjsmålsränta från fakturans förfallodag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betala i tid, påminnelse debiteras i annat fall med 60 kronor.

Utbildningsnämnden avgör frågor angående tillämpning och tolkning av taxan. Gällande taxa är tagen av kommunfullmäktige i Vellinge kommun i juni 2016.

Lämna inkomstuppgift / GDPR-info

Du kan enkelt lämna inkomstuppgift via vår e-barnomsorg.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@ Vellinge.se eller 0410-73 30 00.