Ansök om eller säg upp plats

Ansökan om eller uppsägning av plats till de kommunalt drivna förskolorna och pedagogisk omsorg sker via inloggning i e-barnomsorg eller via pappersblankett. Anmälan och uppsägning till de fristående förskolorna sker direkt till dem.

På den här sidan kan du läsa om:

Ansök om barnomsorgsplats

Du kan ansöka om plats i förskoleverksamhet (förskola eller familjedaghem) för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig. Du kan även ansöka om plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Du erbjuds plats för ditt barn inom fyra månader från ansökningsdatum.

För att ditt barn ska få stå i kö till barnomsorg måste du och ditt barn vara

  • folkbokförda i Vellinge kommun, samt
  • fast boende i kommunen.

Om familjen har skuld till förskoleverksamheten i Vellinge kommun kan du som förälder ansöka om plats men du blir inte erbjuden en plats förrän skulden är reglerad.

Du kan ansöka även om du inte ännu bor i kommunen

Bor du utanför kommunen och kommer att flytta till Vellinge kommun inom fyra månader har du rätt att ansöka om plats för ditt barn till förskoleverksamheten i Vellinge kommun.

Ansökan måste då kompletteras med kopia av hyreskontrakt eller köpavtal som styrker flytten. Skicka dokumentet till den förskola som är ditt förstahandsval.

Observera att du kan inte använda e-barnomsorgen om du inte är folkbokförd i kommunen.

Du ansöker via e-barnomsorg eller med en blankett

Du kan ansöka till våra kommunalt drivna förskolor, familjedaghem och fritidshem via e-barnomsorg eller via pdf-blanketter som du hittar ute till höger under Relaterade dokument. Blanketten skickar du till den förskola som är ditt förstahandsval.

När du anger önskat startdatum i din barnomsorgsansökan, tänk då på att inskolningen tar cirka två veckor, i vissa fall längre. Inskolningen startar den dag då placeringen startar. Prata med förskolans administrativa chef eller med personalen på förskolan om du vill har mer information om inskolningsrutinerna.

Ansökan till fristående förskolor görs direkt till dem.

Du erbjuds plats inom fyra månader

Du kan ansöka till tre olika förskolor eller familjedaghem som du rangordnar. Du kan ändra dina val med bibehållet ansökningsdatum fram till dess att platserbjudande registrerats.

Du kommer att erbjudas plats på förskola eller familjehem inom fyra månader från ansökningsdatumet. Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats där du önskat.

I samband med ansökan till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg registreras och behandlas familjens personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Din plats i kön beror på ansökningsdatum

Ditt ansökningsdatum gäller som ködatum, dock högst fyra månader innan platsen önskas. Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor eller familjedaghem du önskat.

I undantagsfall kan det dock förekomma att du erbjuds plats i en annan kommundel för att du ska få en plats inom fyra månader.

Det är placeringsansvarig rektor som beslutar om placering.

För information om köplacering till fristående förskolor kontakta aktuell förskola.

Överflyttningskö för dig som vill byta plats

Om du inte erbjuds plats på ditt förstahandsval kan du ställa dig i kö för överflyttning. Kontakta då administrativa chefen på förskolan eller familjehemmet.

När platser efterhand blir ledig på förstahandsvalet erbjuds de som står i överflyttningskön dessa platser. Överflyttningskön är alltså prioriterad framför den vanliga kön. Även i överflyttningskön gäller ansökningsdatum som ködatum.

Syskonförtur

Vellinge kommun tillämpar syskonförtur vilket innebär att ett yngre syskon har förtur till den förskola/fritidshem som det äldre syskonet har plats i. Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Det äldre syskonet måste ha kvar sin placering i förskolan/fritidshemmet under en längre tidsperiod när det yngre syskonet placeras.

Du kan redan nu ansöka om syskonförtur via kommunens e-barnomsorg eller via blanketten för ansökan om barnomsorgsplats som du hittar i högermenyn.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit till rektorsexpeditionen. Du kan säga upp en plats genom vår e-barnomsorg eller via pdf-blanketter som du hittar ute till höger under Relaterade dokument. Uppsägning av plats på fristående förskolor görs direkt till dem.

Uppsägningstiden gäller oavsett om barnet använder platsen eller inte, och du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Om din rätt till barnomsorg förändras till 15 timmar i veckan på grund av arbetslöshet och du har ditt barn i allmän förskola eller förskoleklass debiteras du dock endast för de dagar du använt platsen under den senast debiterade månaden.

Plats inom 4 månader / GDPR-info

Du erbjuds plats för ditt barn inom fyra månader från ansökningsdatum.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@ Vellinge.se eller 0410-73 30 00.

Relaterade länkar