Försäkringar

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Vellinge kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade under skol- och verksamhetstid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Likaså finns en försäkring för våra elevdatorer.

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador dvs. kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en öförutsedd plötslig yttre händelse. Försökringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i skol- / verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol-/verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färd till/från denna.

Under relaterade dokument i högermenyn, hittar du försäkringsbeskedet och villkor.

Skadehantering

Skador gällande vår kommunolycksfallsförsäkringen ska i första hand fyllas i på Protectors hemsida.

Länk till hemsidan: https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

Om man mot förmodan inte kan anmäla på hemsidan fyller man i blanketten till höger. Den är uppdaterad med ett fält där skadelidande kan ge sitt samtycke inom GDPR. Detta fält måste fyllas i innan försäkringsbolaget kan kontakta den skadelidande.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Spara alla kvitton

- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vad som gäller vid skolresor

Vid skolresor som skolan anordnar och godkänner gäller både tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Båda gäller i hela världen. De gäller inte om det är eleverna och föräldrarna själva som anordnar en klassresa bara som en semesterresa, som inte har med läroplanen att göra.

Olycksfallsförsäkring gäller endast under schemalagd verksamhetstid på resan, när de har "fritid" på resan gäller inte försäkringen utan då är det deras privata försäkring som ska gälla. Om resan är en skolresa med undervisningssyfte omfattas då hela resan så länge allt är schemalagd. Vid en skada kommer skaderegleraren efterlysa schema som visar att allt är schemalagt. Ingen fritid alls skall gälla. Det blir en bedömning när skadan inträffat beroende på att vi endast har "verksamhetstid" i ert försäkringsskydd. Ingen hemtransport ingår i försäkringen.

Tjänstereseförsäkringen gäller vid akut sjukdom/olycksfall. Här ingår även ett olycksfallsskydd med invaliditet/dödsfallsbelopp. Hemtransport ingår. Tjänstereseförsäkringen gäller under hela tjänsteresan, under förutsättning att det är en skolresa med undervisningssyfte som skolan anordnar. Den gäller alltså från det att resan påbörjas tills man kommer tillbaka hem igen. Under själva resan gör vi ingen skillnad på fritid och "arbetstid" utan den gäller som sagt under hela klassresan.

Det blåa kortet från Försäkringskassan är ju även att rekommendera att man har med sig på resa inom EU. Då får man ju uppsöka offentlig vård som vilken invånare i landet som helst.

Kommunens elevdatorförsäkring

Gymnasiet

Varje dag kl 08-10 (skoldagar), finns tekniker på plats i Servicekontoret i kommunhuset (anmäl dig via receptionen) för att ta emot din trasiga dator. Du ringer/mejlar först in en skadeanmälan (telefon:  040 - 42 53 33 eller servicedesk@vellinge.se, får datorn reparerad på plats, alternativt lämnar in datorn.

Om du behöver lämna in datorn får du kvittera ut en annan dator under tiden din är på reparation. Senast fem skoldagar efter du fått besked om att din egen dator är reparerad måste du lämna lånedatorn åter, annars kan du/målsman få betala en låneavgift. Glöm inte kolla den e-postadress du anger i din felanmälan!

Skulle skadan vara sådan att den inte täcks av försäkring eller garanti, är du/din målsman betalningsansvarig. Det innebär att du/din målsman får betala en självrisk för att få skadan reparerad eller få ut en ny dator. Undvik att detta händer genom att:

  • vara rädd om din dator, du/din målsman är ansvarig.
  • felanmäla direkt – berätta utförligt vad som hänt.
  • lämna in datorn så fort du upptäcker ett fel.
  • hålla koll på din e-post, det är här du får svar från servicedesk
  • vårda lånedatorn som om den vore din egen.

Länk till folder med Information om din elevdator

Länk till sida med försäkringsinformation rörande elevdatorer

Ansvarsförsäkring

För information om ansvarsförsäkring (sakskador och personskador) och hur man skickar skadeståndsanspråk mot kommunen se sidan om kommunens försäkringar.