Elevhälsa

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Elevhälsan i Vellinge kommun arbetar förebyggande för att skapa en god lärandemiljö samt goda och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Verksamhetens ledord lyder "Med elevernas hälsa och välbefinnande i fokus". Lokala elevhälsoteam finns på varje skola.

Våra kompetenser

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder enklare sjukvårdsinsatser, syn- och hörselundersökning samt andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan deltar i det drogförebyggande arbetet samt arbetet kring sex- och samlevnad. Skolsköterskan samarbetar med pedagoger och andra personalgrupper inom elevhälsan.

I det förebyggande arbetet på grundskolorna ingår hälsobesök med föräldrar och elever, utifrån dessa bedöms vilka elever som behöver träffa läkare.

Skolsköterskan har öppen mottagning med syftet att elever kan ta kontakt med anledning av olika åkommor eller diskutera saker de grubblar på.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med elevernas sociala situation i och utanför skolan. Skolkuratorn erbjuder stödsamtal till enskilda elever och deras familjer. Skolkurator arbetar med grupper av elever eller hela klasser efter behov i samråd med aktuella pedagoger. Skolkurator arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra yrkesgrupper. Skolkurator deltar i det drogförebyggande arbetet samt ansvarar för den sociala utredningen inför elevers eventuella mottagande i särskola.

Psykolog

Psykologen utreder enskilda elevers förmågor och färdigheter. Psykologen erbjuder handledning och arbetar konsultativt mot såväl pedagogisk personal som skolledning och vårdnadshavare. I begränsad omfattning ges rådgivning till enskilda elever. Psykologen ansvarar för den psykologiska utredningen inför elevers eventuella mottagande i särskola. Psykologerna arbetar inom såväl förskola som skola.

Specialpedagog

Specialpedagogen handleder och arbetar konsultativt mot pedagoger och vårdnadshavare i ärenden på organisations-, grupp- och individnivå till fristående förskolor. Specialpedagogen ger verksamhetsstöd via observationer, handledning till arbetslag, fortbildning till pedagoger och är ett stöd vid ansökan om tilläggsbelopp.

Skolläkare

Skolläkarna träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

Hörselpedagog

Caroline Hed
Caroline.hed@skola.trelleborg.se
0708-817517