Resor och skolskjuts

Skolskjuts innebär att eleverna körs till skolan vid ett tillfälle på morgonen och hem på eftermiddagen vid ett tillfälle.

Innehåll på dessa sidor:

Utdrag från Vellinge kommuns skolskjutsreglemente

Vellinge kommun delas in i tre skolskjutsområden:

  • Vellinge-Månstorp

  • Höllviken-Ljunghusen

  • Skanör-Falsterbo

Kartan visar gränsen mellan skolskjutsområde Vellinge-Månstorp och Höllviken-Ljunghusen: skolskjutsområden (PDF-dokument, 4,2 MB).

Årskurs Avståndskrav - Minsta avstånd (i kilometer)
Förskoleklass 3 km
1-3 3 km
4-6 4 km
7-9 5 km

Avståndet mellan hemmet och skolbusshållplats ska vara högst 1,5 kilometer för alla åldrar.

Rätt till skolskjuts

  1. Elever har rätt till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan om avståndskraven i tabellen ovan uppfylls.
  2. Om elev har rätt till skolskjuts till en kommunal närskola inom skolskjutsområdet, erbjuds skolskjuts även till annan kommunal- eller fristående skola inom området om avståndskravet i tabellen ovan uppfylls.
  3. Elever som inte har rätt till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan och som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom skolskjutsområdet, kan erbjudas skolskjuts om avståndskraven är uppfyllda och det finns plats på bussen.
  4. Transport av elev mellan fritidshem och hemmet eller omvänt medges ej.

Ansökan om skolskjuts

För ansökan om skolskjuts enligt ovanstående regler, hänvisas till respektive skolas ledning.

Information

Tillfällig skolskjuts

Elever i kommunala skolor, som på grund av ett tillfälligt funktionshinder har behov av skolskjuts, ska vända sig till skolans rektor som fattar beslut om detta. För fristående grundskolor i kommunen gäller respektive skolas regler.

Kontakt med skolbussen

Skolbussarna i Vellinge kommun sköts av BK Buss AB. Kontaktperson för skolbussarna är Dan Persson, tfn 040-86 360. Du kan också kontakta ditt barns skola för mer information om skolbussar.

Busshållplatser

Om du är nyinflyttad och ditt barn har rätt till skolskjuts enligt ovan, kontakta ditt barns skola för att få mer information om närmaste skolbusshållplats.

Alla skolbusshållplatser i kommunen är besiktigade och godkända av bland andra Polisen, Vägverket, kommunens trafikingenjör och skolskjutsansvarig i kommunen.

Om bussen uteblir

Bussen kan ibland utebli på grund av snöoväder, köbildning, olyckor, motorhaveri eller annat. Då gäller 15-minutersregeln som innebär att om inte bussen kommit inom 15 minuter från avgångstiden ska man gå hem. När man kommit hem är det viktigt att snarast kontakta skolan för vidare besked.

Inställda bussar vid snöoväder

Vid extremt snöoväder informeras om eventuellt inställda skolskjutsturer via Radio Malmöhus.

Busskort på Skånetrafikens bussar och tåg

Elever i grundskola

Elever i kommunal grundskola har rätt till skolskjuts enligt gällande regler och får därför inte busskort för att ta sig till och från skolan. Inte heller elever som går i grundskola i annan kommun får busskort.

Elever i gymnasiet

Elever på Sundsgymnasiet som är bosatta i kommunen har rätt till busskort om de har minst 6 km från hemmet till skolan. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever som är bosatta i kommunen och går i gymnasiet i en annan kommun har rätt till busskort. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever som får inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

Mer om busskort för dig som läser i en annan kommun

Elever på KOMVUX

Elever som läser på KOMVUX i en annan kommun har rätt till busskort om de studerar på heltid (det vill säga är berättigade till studiebidrag via CSN). Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Mer om busskort för dig som läser i en annan kommun

Frågor

Vellinge kommuns kontaktperson: Staffan Magnusson, telefon 040-42 52 03.