Mobbning, trygghet och säkerhet

Förskolan och skolan är barn och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling inom samtliga
pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

Planerna ska visa de långsiktiga insatserna för att främja barn och elevers lika rättigheter som ingår i det vardagliga arbetet. Vidare ska planerna beskriva det förebyggande arbete som anpassas för varje verksamhet. Planerna ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn och elever ska inkluderas i det kontinuerliga arbetet med planerna.

Det finns sådana planer inom varje rektorsområde. Se vidare under kommunens grundskolor.