Bidrag, stöd och stipendier

Här finner du information om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och social verksamhet. Vellinge kommun delar också ut stipendier till ledare och idrottare.

Föreningsbidrag för föreningar med ungdomsverksamhet

Ideella föreningar som har ungdomsverksamhet i Vellinge kommun kan ansöka bidrag från kommunen. Ansökan om föreningsbidrag görs i början på varje år. Ansökan grundar sig på uppgifter från föregående år. Ni lämnar in en ansökan som gäller för hela året, två utbetalningar sker (maj och september).

Blanketten ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Fyll i blanketten noggrant

Observera att både totalt antal deltagare samt antal flickor och pojkar ska framgå av blanketten. Man ska kunna utläsa vilka ledareutbildningsinsatser ni har genomfört under föregående verksamhetsår.

Kontrollera även era uppgifter i föreningsregistret, så att de är aktuella.

Ansök

Ansök genom att fylla i blanketten som du hittar under Relaterade länkar till höger på denna sida. Den går att fylla i med datorn, men skriv ut den sedan och skriv under för hand.

Ansökan skickas till

Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Bidrag till föreningar med social verksamhet

Ideella föreningar som är knutna till en riksorganisation och på frivillig basis bedriver stödjande eller förebyggande verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde kan söka bidrag från kommunen. Kravet är att verksamheten ska utformas så att den kommer Vellingebor till del.

Sedan 2018 finns ett särskilt föreningsbidrag som kan sökas av ideella föreningar som engagerar sig i målgruppen ensamkommande barn och unga inom socialtjänstens ansvarsområde samt nyanländas barn. Bidraget är på totalt 100 000 kronor och ansökan sker via samma blankett som övriga föreningsbidrag.

Ansök

Ansök genom att fylla i blanketten som du hittar under Relaterade dokument till höger på denna sida. Skriv ut den, fyll i och skriv under för hand.

Ansökan skickas till

Vellinge kommun
Omsorgsavdelningen
235 81 Vellinge

I ansökan ska det framgå vilket bidrag som söks och vad bidraget ska användas till. Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år ska skickas med ansökan. Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 november.
Kommunen beslutar vem som ska få bidrag före den 30 december. Bidraget betalas ut i januari.

När det gäller det nya föreningsbidraget som är riktat mot arbete med ensamkommande barn och nyanländas barn så ska ansökan för 2018 vara inlämnad senast den 31 juli. Av ansökan skall tydligt framgå att verksamheten riktar sig mot ensamkommande barn och unga inom socialtjänstens ansvarsområde samt nyanländas barn. Kommande år gäller samma datum som för övriga föreningsbidrag, 30 november.

Omsorgsnämnden beslutade 2018-06-19 att utöka målgruppen för föreningsbidraget samt att förlänga ansökningstiden för sommaren 2018, se protokoll daterat 2018-06-19 på sidan Omsorgsnämndens kallelser och protokoll.

Föreningar som har fått bidrag ska vid verksamhetsårets slut redovisa hur pengarna har använts.

Stipendium för föreningsledare och idrottsutövare

Om någon eller några av nedanstående punkter uppfylles kan stipendium tillfalla dels en ledare inom Vellinge kommuns ideella föreningar och dels en idrottsutövare eller ett idrottslag inom Medborgarservice föreningar. Stipendiaten skall vara eller ha varit folkbokförd och vara eller varit verksam inom Vellinge kommun.

Ledare

Stipendium kan tillfalla en ledare som:
• Under en följd av år lagt ner ett förtjänstfullt arbete inom föreningslivet.
• Genom olika initiativ medverkat till en positiv utveckling av kommunens föreningsliv

Idrottsutövare/lag

Stipendium kan tillfalla en idrottsutövare eller ett idrottslag som:
• Uppnått utmärkta resultat• Visat prov på gott kamratskap
• Förutom sitt idrottsutövande utövande utfört ett oegennyttigt arbete inom föreningslivet.

Allmänna bestämmelser

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kr och kan delas upp på flera stipendiater. Ledaren ska utföra sitt uppdrag ideellt och fortfarande vara verksam som ledare.Kvalifikationstiden för idrottsutövaren begränsas till det närmaste gångna verksamhetsåret.Kommunen kan välja att inte utdela stipendiet.

Ansökan

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat med motivering och kontaktuppgifter behöver lämnas senast den 1 oktober 2017 till:

Nämnden för gemensam medborgarservice
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Du kan också mejla in din ansökan till:

vellinge.kommun@vellinge.se

Märk inskicket med vilket stipendium du söker.