Väg- och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som satsat på att låta vägföreningar sköta en stor del av gatu- och vägnätet. I kommunen är 400 km enskilda vägar, 199 km kommunalt vägnät och 210 km statligt vägnät.

Kontaktuppgifter till vägföreningar

För att hitta kontaktuppgifter till vägföreningar gå in i föreningsregistret här

Bidrag till gator och vägar

Nere till höger finner ni pdf- fil med uppgifter på utbetalningar till vägföreningar för 2016, 2017 och 2018.

I Vellinge får 99 samfällighetsföreningar bidrag från kommunen. Föreningarna fördelas på de olika kommundelarna enligt

Kommundel Antal
Skanör-Falsterbo 11 stycken
Höllviken - Räng 26 stycken
Vellinge 22 stycken
Månstorp 18 stycken

Föreningarna i tabellen är utan stadsbidrag. Det finns 22 föreningar med stadsbidrag.

19 utfartsvägar är berättigade till bidrag.

Lista över vägföreningarna finns i högerkolumnen under Relaterade dokument.

Huvudmannaskapet för den enskilda väghållningen skall enligt regler och bestämmelser för den kommunala bidragsgivningen (1995-09-27) åvila den enskilde väghållaren (vägförening, vägsamfällighet eller liknande).

Mindre föreningar behöver inte vara juridiskt bildade för att kunna få vägbidrag. Minimikrav är att det finns ordförande och kassör, som kan redovisa för kommunen att erhållet bidrag använts till vägunderhåll.

Avdelningen för medborgarservice, som är kommunens verkställande organ i vägfrågor administrerar och kontrollerar denna verksamhet.

Samtliga vägföreningar äger rätt att utan extra kostnad hålla årsmöte och större informationsmöten i kommunens likaler.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska vara avdelningen för medborgarservice tillhanda senast juli månad för att bidrag ska kunna erhållas nästkommande kalenderår. När bidrag erhållits första gången så är uppgifter om föreningen registrerade och behöver inte förnyas förrän avdelningen för medborgarservice begär det. Ansökan ska dock kompletteras om det sker förändringar av förutsättningarna för bidrag.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Väglängd, vägnamn och vägbanans underlag (asfalt, grus eller dylikt) samt om det finns avstängningar eller liknande
  • Föreningens adress och kontaktperson
  • Plusgiro-, bankgironummer eller bankkonto för utbetalning av beviljat bidrag. För föreningar med bankkonto måste kommunen ha uppgifter om personnummer eller organisationsnummer till betalningsmottagaren.

Du kan läsa mer i skriften nedan om regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator och vägar.

Kommunal bidragsgivning till gator och vägar (PDF-dokument, 1,9 MB).

Belopp och utbetalning

Kommunalt bidrag utgår med belopp per meter väg, se närmre i tabellen nedan.

tabell (PDF-dokument, 73 kB).

Beträffande vägsamfälligheter utan statsbidrag och vägföreningar utanför planlagda eller tättbebyggda områden delas dessa upp i två bidragskategorier beroende på vägens utnyttjande.

Statsbidragsberättigad väg får kommunalt bidrag till underhåll med ett belopp, som motsvarar skillnaden mellan av Trafikverket beräknad underhållskostnad och erhållet statsbidrag, dock högst det belopp som skulle ha utgått om vägen inte haft statsbidrag.

Indexreglering av bidragsbeloppen kan ske. Detta bestäms av avdelningen för medborgarservice i samband med budgetberedning och med hänsyn till budgeterat belopp.

Utbetalning av årligt bidrag sker under första kvartalet.

Ekonomisk redovisning för föregående år ska lämnas till avdelningen för medborgarservice årligen. När det gäller juridiskt bildade föreningar skall redovisningen bestå av årsberättelse och revisionsberättelse.

Bidrag till lekplatser

Dessa regler och bestämmelser skatillämpas vid bidragsgivning till vägföreningar och olika samfällighetsföreningar, som själva handhar skötsel av lekplatser. Bidrag utgår endast till inköp av lekredskap.

Vid bedömningen av bidragets storlek är utgångspunkten två olika lekplatsstorlekar, liten lekplats eller så kallad närlekplats samt stor lekplats.

Liten lekplats

Sandlåda med bakbord, gungställning med två gungor, gunghäst, parksoffa och papperskorg.

Stor lekplats

Sandlåda med bakbord, gungställning med fyra gungor, gunghästar, rutschbana, bollplank, klätterställning, parksoffor, papperskorg.
Det förbehålles avdelningen för medborgarservice att avgöra om aktuell lekplats är stor eller liten.

Ansökan ska vara avdelningen för medborgarservice tillhanda senast i juli månad året innan arbetet skall utföras.

Bidrag lämnas med hälften av redovisade materialkostnader, för 2014 gäller högst 11 338 kronor för liten lekplats och högst 39 688 kronor för stor lekplats. Detta bidrag kan endast betalas ut en gång inom en tidsperiod av tio år. Beviljat bidrag utbetalas när lekredskapen är monterade genom föreningens försorg och kontrollerade av avdelningen för medborgarservice. Bidragsbeloppen indexregleras i januari varje år.

Ansöka om bidrag från Trafikverket

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka om bidrag för drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt.

Utredning av vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vellinge kommun har gjort en utredning av alternativa driftsformer och andra metoder för att stödja vägsamhällighetsföreningarna i framtiden. Utredningen ger också förslag till riktlinjer för huvudmannaskap i nya detaljplaner.

Utredningen med kompletterande PM, som finns att ladda ner till höger på denna sida, godkändes av kommunfullmäktige 2015-06-17. (PDF-dokument, 34 kB)

Adressändringar för din förening?

Om det sker förändringar så att uppgifterna om er förening behöver uppdateras, glöm inte att anmäla ändringar till;

Vellinge kommun, för er som får kommunalt bidrag. Telefon 040-42 50 00 eller e-post till vellinge.kommun@vellinge.se

Lantmäteriet om ni är förrättade. Telefonnummer 0771-63 63 63 alternativt klicka på denna länk för att komma till lantmäteriets ändringsanmälan

Trafikverket om ni får statsbidrag. Telefonnummer 0771-921 921

REV (Riksförbundet för enskilda vägar) skicka e-post till kansliet@revriks.se. eller gå in på hemsidan www.revriks.se under fliken "Medlemssidor" och vidare till rubriken "Föreningsuppgifter".