Trafikregler och säkerhet

Varje kommun har sina egna lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att ta reda på vad som gäller i varje kommun där du vistas. Målet med trafiksäkerhetsprogrammet är att minska singelolyckor med fotgängare och cyklister, minska körhastighet, öka bältesanvändning, minska ratt- och drogfylleriolyckor samt skadade i mopedolyckor.

Lokala trafikföreskrifter

De allmänna lokala trafikföreskrifterna gäller från 1 april 2009.

§ 1  På gata eller väg där busshållplats är anordnad på sträcka som omfattas av förbud att stanna eller parkera fordon, får fordon i linjetrafik stannas för av- eller påstigning.

§ 2  På särskilt anordnade vändplatser får fordon inte parkeras i de fall detta är utmärkt med vägmärke.

§ 3  Inom Vellinge tätort får tung lastbil, traktor, motorredskap eller frikopplat släpfordon inte parkeras på väg eller gata som inte är enskild. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 22.00 och klockan 06.00. Förbuden gäller inte där parkering av sådana fordon är tillåten enligt föreskrift och vägmärke.

Tung trafik hänvisas till:

  • Norra industriområdet i Vellinge tätort, vilket begränsas enligt följande (exklusive angivna gator/vägar); Norra leden, Hököpingevägen, Vattentornsgatan, Perstorpsgatan, Kompanigatan, Verkstadsgatan, Malmövägen.
  • Södra industriområdet i Vellinge tätort, vilket begränsas enligt följande (inklusive angivna gator/vägar); Terminalgatan, Modemgatan.

§ 4 Person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad är befriad från att erlägga avgift på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild. Tillståndet ska vara väl synligt och läsbart utifrån.

De allmänna trafikföreskrifterna från 1980-11-13 Tn § 39 och 1984-05-03 Tn § 25 upphör att gälla då de nya trafikföreskrifterna börjar gälla.

Svensk trafikföreskriftssamling

På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram de trafikföreskrifter som gäller för Vellinge kommun.

Sök i trafikföreskriftssamlingen

Trafiksäkerhetsprogram

Programmet har tagits fram bland annat med hjälp av den trafiksäkerhetsrevision som genomfördes under 2007. Kommunens trafiksäkerhetsprogram ska fungera som vägledande och ge riktlinjer för hur Vellinge kommun gemensamt ska skapa en tryggare trafikmiljö för alla. Du hittar kommunens gällande trafiksäkerhetsprogram under Relaterade dokument till höger på denna sida.

Förslag till nytt trafiksäkerhetsprogram

Vellinge kommun har tagit fram ett förslag till nytt trafiksäkerhetsprogram. Programmet ger förslag till nya mål och fokusområden. Programmet har funnits tillgängligt för allmänhetens synpunkter under hösten 2015. Synpunkterna har sammanställts och programförslaget behandlas under våren 2016 i kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.