Gräva, schakta

Här kan du läsa om vad som gäller för grävning och schaktning i Vellinge kommun.

För att minimera skador i kommunal gatumark ska kabel- och ledningsarbeten i första hand utföras samtidigt med kommunens egna vatten- och avloppsarbeten samt gatuarbeten. I andra fall ska tillstånd för att gräva och schakta kommunal mark beviljas av avdelningen för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun eller av Trafikverket för de vägar de ansvarar för.

Externa ledningsägare

Extern ledningsägare ska på eget initiativ hålla sig underrättad om kommunens planerade vatten- och avloppsarbeten samt gatuarbeten. Extern ledningsägare bör kontakta andra ledningsägare om eventuell samförläggning innan tillstånd söks hos avdelningen för gemensam medborgarservice. Exempel på externa ledningsägare är Vellinge stadsnät, TeliaSonera, Eon, och olika kabeltevebolag.

Ovanstående kan även behandlas vid planeringsmöten där olika ledningsägare, väghållare och kommunala förvaltningar redogör för planerade lednings-, gatu- och vägarbeten.

Läs mer om vad som gäller i dokumentet "Grävbestämmelser för Vellinge kommun inom allmän platsmark" som du hittar under Relaterade dokument till höger på denna sida.