Om du har synpunkter och klagomål inom vård och omsorg

Inom all verksamhet finns det alltid möjligheter till förbättringar. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och att kunna arbeta förebyggande.

Syftet är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten och att identifiera nya eller inte tillgodosedda behov hos kommuninvånarna.

En synpunkt kan gälla förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) eller då något har överträffats (positivt).

Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser/situationer.

Den som utreder ärendet ska utreda orsaken till att händelsen/situationen har uppstått och initiera eventuella åtgärder för att förebygga att händelsen/situationen inträffar på nytt.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Förnamn och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
Epost:
Önskar svar via:
Berörd person om annan än uppgiftslämnaren:
Datum för händelsen: (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Berörd verksamhet:
Synpunkt/klagomål avser:
Beskrivning av händelsen: