Synpunkter och klagomål

Inom all verksamhet finns det alltid möjligheter till förbättringar. Därför arbetar vi systematiskt med inkomna synpunkter och klagomål, då de ger goda möjligheter att både uppmärksamma och åtgärda brister i verksamheten och att kunna arbeta förebyggande.

En synpunkt kan gälla förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) eller då något har överträffats (positivt).

Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser/situationer.

Den som utreder ärendet ska utreda orsaken till att händelsen/situationen har uppstått och vidta eventuella åtgärder för att förebygga att händelsen/situationen inträffar på nytt.

Prata i första hand med handläggare eller personalen

Har du frågor eller synpunkter kan du prata med personal, ansvarig chef eller använda formuläret som du hittar längre ned på sidan.

Om du är missnöjd med ett beslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Ring Vellinge Direkt så hjälper de dig att få tala med rätt person, telefon 040-42 50 00.

Om du har synpunkter eller klagomål på handläggning inom Individ- och familjeomsorgen

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter på handläggning inom Individ- och familjeomsorgen har du möjlighet att lämna uppgifter om detta via formuläret här.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Om du har synpunkter eller klagomål inom vård och omsorg

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter inom vård och omsorg har du möjlighet att lämna uppgifter om detta via formuläret här.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Om du vill prata med någon utanför kommunen

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen i Vellinge kommun, vänd dig till Patientnämnden Skåne.

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.