Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen

- Jag känner stor sympati för de ungdomar som tvingats vänta flera år på att få sin asyl prövad. Detta ger mig dock inte mandat att hantera skattebetalarnas pengar utan att följa lagstiftning och kommunens reglemente, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Regeringen och Vänsterpartiets förslag om ett tillfälligt kommunbidrag för att ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i sin vistelse kommun innebär inte någon förändring av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Det är fortsatt så att asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende när ensamkommande barn fyller 18 år, eller av annan anledning skrivs upp i ålder, under asylprocessen. Migrationsverket följer detta och erbjuder boende i anslutning till artonårsdagen. Ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd är fortsatt kommunens ansvar till dess att man avslutar sin gymnasieutbildning.

Vellinge kommun följer riktlinjer som är identiska med de som finns i flertalet kommuner i Skåne och övriga Sverige. Vid tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömdes att det utifrån gällande lagstiftning och praxis inte fanns skäl att kritisera kommunens handläggning.

Kommunen får inte ge bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, för sådana förmåner som kan ges enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. För att en person ska ha rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs också att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom en annan huvudman. Behovet av boende tillgodoses i stället genom Migrationsverket dvs staten.

Omsorgsnämndens reglemente och riktlinjer ger inte stöd för att använda sig av föreningsbidrag som ett sätt att fördela det tillfälliga kommunbidraget. Det finns naturligtvis möjligheter för kommunfullmäktige att revidera omsorgsnämndens uppdrag men kan inte göras av nämnden själv.

- Vi har gjort en gedigen utredning och benchmarking mot andra kommuner för att hitta en konstruktiv lösning på hur bidraget skall hanteras. Då jag ser positivt på det fantastiska arbete som bedrivs av ideella krafter skulle det kännas bra att kunna stödja dem, säger Anna Mannfalk (M ) Min bedömning är att detta inte är möjligt med gällande regelverk. Däremot har vi i Omsorgsnämndens internbudget för 2018 avsätt pengar för att kunna stödja ideella krafter som jobbar med våra målgrupper.

Omsorgsnämndens beslut innebär att frågan om statsbidragets användning hänskjuts till Kommunstyrelsen då målgruppen för statsbidraget inte är Omsorgsnämndens ansvarsområde.