Merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

Här kan du läsa Vellinge kommuns rutiner för hantering av merkostnader som uppstår vid ordinarie assistens sjukfrånvaro. Rutinerna gäller från och med 1 januari 2016.

Vellinge kommun följer de rekommendationer som framgår av SKL:s cirkulär 2006:36.

Enligt 9 § 2 LSS har varje kommun skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap SFB. Det är upp till den assistansberättigade att bestämma huruvida den vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Enligt praxis sker detta genom att ett ombud, som i de allra flesta fall är assistansanordnaren bistår den enskilde med denna ansökan. För att någon annan än den enskilde ska få rätt att ansöka krävs det en fullmakt. Fullmakten gäller så länge det finns ett avtal mellan den enskilde och assistansanordnaren eller att den enskilde häver fullmakten.

Ansökning om ersättning sker löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det går endast att ansöka om sjuklöneersättning retroaktivt. För att ersättning ska kunna utbetalas krävs att en utredning görs kring ansökan. För detta krävs att en del handlingar inkommer tillsammans med ansökan. Utan de ombedda uppgifterna kan en utredning inte göras och därmed kan behovet inte styrkas.

Beslutsgången

Efter att ansökan har inkommit till Vellinge kommun kommer den handläggas som en sedvanlig LSS-ansökan. Detta innebär att sedvanlig handläggningstid finns (upp till 3 månader). Ärenden kommer handläggas skyndsamt i den mån det går, men inom ramen för handläggningstiden enligt LSS. Först efter att ett bifall har meddelats kan kommunen faktureras. Ansökan ska ske skyndsamt efter sjukdomstillfället men senast en månad efter.

Fakturor som skickas till Vellinge kommun utan att ett beslut är fattat kommer att makuleras.

Vad räknas som merkostnader?

Merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro innebär: sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som kommer av kollektivavtal och dylikt samt sociala avgifter. Avgifter som ej ingår är: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader för vikarie. Ersättning för karensdag utgår ej eftersom den dagen inte räknas som merkostnad.

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in tillsammans med ansökan

För att kommunen ska kunna utreda sjuklöneersättningen krävs en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått. Förutom blanketten som du hittar till höger på denna sida, så ska nedanstående uppgifter bifogas.

Om inte samtliga uppgifter finns bifogade kommer ett bifall ej meddelas.

Uppgifter om den enskilde:

1) Den sökandes(den assistansberättigade) namn, personnummer och kontaktuppgifter

2) Namn och kontaktuppgifter till ombud

3) Fullmakt att ombud får föra den enskildes talan och ansöka i dennes namn

4) Uppgifter till vilket konto ersättningen ska utbetalas

5) Uppgifter om referensnummer/organisationsnummer hos assistansanordnaren

6) Underskrift av den assistansberättigade eller dess ombud

Uppgifter som styrker att merkostnad har uppstått

1) Uppgifter om den som varit sjuk

2) Kopia på sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till försäkringskassan. Denna ska vara undertecknad av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade eller dess ombud. I sjukfrånvaroanmälan ska datum och arbetsdag framgå tydligt samt karensdag.

3) Tidrapport för perioden/månaden för ordinarie personlig assistent.

4) Uppgifter om vikarie

5) Den assistansberättigade eller dess ombud måste intyga att vikarie har varit tillsatt under de timmar som ordinarie assistent har varit sjuk. Om ingen vikarie har satts in har inte heller någon merkostnad uppstått.

6) Den ordinarie assistentens lönespecifikation. Denna ska lämnas in för att kommunen ska kunna kontrollera att tidigare utbetalda ersättningar är korrekta.

7) Uppgift på storlek av utbetald semestersättning under sjuklöneperioden.

8) Uppgift på storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader och försäkringar.

9) Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av

Samtliga handlingar skickas till:

Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 36 VELLINGE