Verksamheter för hjälp till barn och unga

För barn, unga och deras föräldrar i Vellinge kommun finns flera olika verksamheter där du kan få råd, stöd och hjälp i olika situationer.

Här kan du få hjälp (kommunens verksamhet)

Elevhälsan

Den kommunala Elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Kontaktuppgifter till samtlig personal inom enheten Elevhälsan

Barn- och familjeenheten inom Omsorgsavdelningen

Socialsekreterarna, inom barn- och familjenheten, utreder och beslutar om hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Hit kan du vända dig till för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Telefonnummer till barn- och familjeenheten: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

LSS-handläggare inom inom Omsorgsavdelningen

LSS-handläggarna utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Handläggarna bedömer insatser för att ge stöd till dig som är funktionshindrad så att du får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Till LSS-handläggarna kan du som har en funktionsnedsättning vända dig för att ansöka om stöd i vardagen, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Telefonnummer till LSS-handläggarna: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Familjeteamet

Familjeteamet erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-20 år. På Familjeteamet arbetar socionomer och en specialpedagog med vidareutbildningar i familjeterapi. Vid behov av råd- och stödsamtal ringer du direkt till Familjeteamet. Du kan vara anonym när du ringer. Vid behov av längre, mer omfattande insatser, kontakta någon av kommunens socialsekreterare för ansökan om insats hos Familjeteamet.

Telefonnummer till familjeteamet: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Familjerättsenheten inom inom Omsorgsavdelningen

Socialsekreterarna, som arbetar med familjerätt, utreder på uppdrag av tingsrätt frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Hit kan du också vända dig för att boka tid för samarbetssamtal eller få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal i dessa frågor.

Telefonnummer till familjerättsenheten: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Ekonomienheten, Omsorgsavdelningen

Socialsekreterarna, som arbetar med ekonomi, kan hjälpa till med budget- och skuldrådgivning och med att söka försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag).

Du når socialsekreterarna på ekonomienheten via telefonnummer: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt).

Du kan också få hjälp via Region Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Verksamheten för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.

Telefonnummer till barn- och ungdomspsykiatrin: 0410-558 50 
Telefonnummer till akutvården för barn- och ungdomspsykiatri: 040-33 17 11

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos barn- och ungdomshabiliteringen möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling.

Telefonnummer till barn- och ungdomshabiliteringen: 040-33 30 00

Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi, SKED

Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi (SKED) arbetar de med att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. Vänd dig till SKED om du några frågor, funderingar eller vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.

Telefonnummer till Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi: 046-77 09 30

Ungdomsmottagningen, Vellinge

Vellinges ungdomsmottagning finns till för unga från 12 år till och med den dagen du fyller 23 år. Ditt besök hos ungdomsmottagningen kostar inget och personalen där har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. På ungdomsmottaningen kan du träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska eller läkare.

Till ungdomsmottagningen i Vellinge kan du vända dig om du:

  • behöver råd, stöd eller någon att prata med
  • vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom
  • vill prata om din sexualitet eller om relationer
  • behöver preventivmedel eller akut-p-piller
  • tror att du är gravid
  • tycker något i livet känns svårt

Telefon: 0410-35 97 30 (tidsbokning till Vellinges ungdomsmottagning sker genom växeln i Trelleborg).

Maria Malmö

Maria Malmö är en mottagning för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och/eller droger. På mottagningen i Malmö kan du, anhöriga och andra personer i din närhet få hjälp med råd, stöd och information.

Telefonnummer till Maria Malmö: 040-33 71 70

BVC - Barnavårdscentral (Region Skåne)

Personalen på Barnavårdscentralen kan vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldrarskap. Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.

Det finns tre mottagningar i Vellinge kommun du kan välja att vända dig till:

Föreningsverksamhet

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, Malmö

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

Telefonnummer till föräldraföreningen mot narkotika i Malmö: 040-14 05 95

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du som är under 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet till BRIS syns inte på telefonräkningen. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefonnummer till BRIS är 116 111.

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon som mår psykiskt dåligt. På hemsidan kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.