Funktionsnedsättning och LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd som underlättar din vardag.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, synliga eller osynliga. Exempel på medfödda funktionsnedsättningar är utvecklingsstörning, cerebral pares, Downs syndrom och autism.

Förvärvade funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av olyckor eller sjukdomar.

Exempel på osynliga funktionsnedsättningar är psykiska funktionsnedsättningar, allergier och hörselnedsättningar.

Vilken hjälp kan jag få som har en funktionsnedsättning?

Stödinsatserna ska förbättra din motoriska eller psykiska förmåga och lindra de besvär som funktionsnedsättningen kan medföra. Du kan också få hjälp att anpassa din närmiljö och göra den så tillgänglig som möjligt för dig.

Det finns flera olika lagar som styr din rätt till hjälp.

Socialtjänstlagen

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du enligt Socialtjänstlagen rätt till hjälp och stöd från din kommun, precis som alla andra. Vissa delar av socialtjänstlagen riktar sig dessutom speciellt till dig med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstingen för habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade samt tolktjänst för döva och hörselskadade. Rehabilitering syftar till att bota en skada eller återställa en förmåga, medan habilitering innebär att förbättra förmågor och bibehålla färdigheter.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS gäller för personer med olika former av funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen. LSS ger rätt till tio olika insatser.

Ansök om hjälp

Hjälpen är behovsprövad. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp.

Kontakta biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen för en biståndsbedömning, telefon 040-42 50 00.

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Läs om färdtjänst här