Misstanke om barn som far illa

När ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens skyldighet att enligt Socialtjänstlagens elfte kapitel utreda barnets behov av skydd.

Socialtjänsten ska bistå barn och föräldrar med råd, stöd, behandling och vård även om föräldrar/vårdnadshavare inte vill det. Det är alltid barnets bästa som ska stå i centrum när beslut om stödinsatser görs. Du kan läsa mer om socialtjänstens skyldighet att utreda barnets behov av hjälp och skydd i 11 kapitlet i Socialtjänstlagen (SoL), se menyn till höger.

Anmälningsplikt

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdom som riskerar att fara illa. Andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är, enligt 14 kap. § 1 Socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att anmäla till socialtjänsten när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn som de tror kan behöva särskilt stöd eller skydd. Rutin för anmälningsplikt finns i höger sida under relaterade dokument.

Allmänheten uppmanas också att kontakta socialtjänsten om man tror att ett barn behöver hjälp.

Anmälan

Blankett för att anmäla när misstanke om barn far illa finns till höger under Relaterade dokument. Blanketten kan fyllas i med datorn, men skriv ut den och underteckna för hand innan den skickas in.

Så här går en utredning till

En utredning består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Samtalen kan ske gemensamt men socialsekreteraren samtalar även enskilt med de berörda parterna. För att få en helhetsbild behöver man ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning, till exempel barnavårdscentralen, förskola, skola och släktingar. Dessa kontakter tas oftast i samförstånd med de inblandade. Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen. Kontakter kan dock tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

Utredningsförfarandet sker efter modellen BBIC- Barns Behov I Centrum.

BBIC

Utredningen ska vara klar inom fyra månader

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet och familjen behöver hjälp genom socialtjänsten och vilken typ av hjälp som behövs.

Socialtjänsten är skyldig att visa vårdnadshavare och barn som fyllt 15 år den färdiga utredningen. De berörda har möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Socialtjänsten är också skyldig att ge ett skriftligt beslut där socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

Frivillighet eller tvång

Familjen och socialtjänsten är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen behöver. Det kan vara fråga om stödsamtal, kontaktperson/kontaktfamilj, öppenvårdsbehandling eller vård och behandling i familjehem.

Det kan hända att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet. Med vård utanför hemmet menas vård och boende i ett familjehem eller på institution. Om vårdnadshavaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta, kan Förvaltningsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden. Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52).

Vem gör utredningen?

Ansvaret för socialtjänsten i Vellinge kommun Omsorgsavdelningen. Avdelningen ansvarar bland annat för rådgivande, stödjande, utredande och behandlande insatser inom ramen för socialtjänstlagen för barn, ungdomar och deras familjer samt personer med beroende/missbruksproblem.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.