Ensamkommande barn

Varje år kommer barn och ungdomar som ensamma tagit sig till Sverige för att söka asyl. Gemensamt för dem är att de alla befinner sig i en utsatt situation men för övrigt varierar deras levnadsöden och deras bakgrunder ser olika ut.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

I Vellinge

Vellinge kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan 2010. Bland barnen finns de som har fått permanent uppehållstillstånd, temporärt uppehållstillstånd och de som är asylsökande.

Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov av stöd och hjälp och för att ordna ett boende. Målsättningen är att den enskilde ska känna trygghet, kunna utveckla sina personliga resurser och få stöd för att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska genom delaktighet bli självständig, självförsörjande och väl integrerad i det svenska samhället.

De ensamkommande barnen som bor i Vellinge har alla rätt till hälso- och sjukvård och hälsoundersökningar. Så fort som det är möjligt börjar de i skolan och de får undervisning i svenska.

En del av barnen är placerade i jour- eller familjehem och en del bor på HVB-boende. HVB är en förkortning för "hem för vård eller boende". På boendena finns adekvat utbildad personal dygnet runt och det är alltid bemannat med minst två personer. Jour- och familjehems lämplighet bedöms genom utredningar.

HVB i Vellinge kommun

Det finns för närvarande ett HVB i kommunen. Det drivs av Hvb Slättaröd. Föreståndare är Patrik Sumner. Telefonnummer 076-810 77 15.

HVB Duvslaget

Trelleborgsvägen 30, 235 39 Vellinge

Telefon: 046-12 14 30

Epost: duvslaget@hvbslattarod.se

Vad kan du göra?

Är du intresserad av att bli god man?

Som god man för ensamkommande barn företräder du barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Som god man hjälper du till att se till att barnet får en bra första tid i Sverige och bevakar frågor som rör barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga.

För mer information kontakta överförmyndare Dorthe Romare.
Tfn: 040-42 50 00 E-post: overformyndare@vellinge.se

Är du intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden utifrån barnets individuella behov samt är barnets företrädare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver man inte alltid själv utföra den praktiska omvårdnaden exempelvis då barnet inte behöver bor hos den särskilt förordnade vårdnadshavaren, men man har ändå det övergripande ansvaret att se till att barnet får vad det behöver.

Ansvaret ska utövas med respekt för barnet och med hänsyn till barnets eventuella önskemål, utifrån barnets ålder och mognad.Vill du veta mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare kan du samordnaren för ensamkommande barn via Vellinges växel på 040 -42 50 00

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/kontaktperson eller familjehem?

Gå till sidorna för kontaktperson/kontaktfamilj eller familjehem på Vellinge.se för att läsa mer.

Kontakta oss:

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Filip Appelgren på Omsorgsavdelningen.

Telefonnummer 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Du kan även höra av dig per post:

Vellinge Kommun
Jennie Vallin
Omsorgsavdelningen, IFO
235 81 Vellinge