Ansökan om hjälp

Föräldrar kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp, dvs ansöka om bistånd. Ansökan sker via en socialsekreterare som startar en utredning gällande vilken hjälpinsats som är rätt för familjen utifrån barnets behov

Så här går en utredning till

En utredning börjar med att socialsekreterare har ett samtal med dig och berörda familjemedlemmar. Samtalen kan ske gemensamt men socialsekreteraren samtalar även enskilt med de berörda parterna. För att få en helhetsbild behöver man ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning, det vill säga de som känner barnet och dess situation som till exempel barnavårdscentralen, förskola, skola och släktingar. Dessa kontakter tas i samförstånd med de inblandade. Utredningsförfarandet sker efter modellen BBIC- Barns Behov I Centrum.

BBIC

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet behöver hjälp och stöd och i så fall vilken typ av hjälpinsats som behövs. Utredningen ska visa vilka behov barnet har som föräldrarna behöver ha stöd för att kunna uppfylla. Om utredningen kan konstatera att ett hjälpbehov finns så ska en vårdplan skrivas där målen för hjälpinsatsen står. Efter att hjälpinsatsen har påbörjats så följer socialsekreteraren upp att behovet och insatsen stämmer överrens och att målen uppfylls.

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. Socialsekreteraren har en skyldighet att informera dig om vilka beslut som går att överklaga och hur du gör detta.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.